Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Alpha Bank: Ανακοίνωσε σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4,5 δισ. ευρώ

Alpha Bank: Ανακοίνωσε σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4,5 δισ. ευρώ


Στη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών της κεφαλαιακής της ενίσχυσης 4,5 δισ. ευρώ που καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική της συνέλευση, προέβη σήμερα η τράπεζα Alpha Bank.
Το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4, 571 δισ. ευρώ, διά της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου, περιλαμβάνει:
- Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με καταβολή μετρητών έως 550 εκατ. ευρώ, η οποία υλοποιείται με έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 457,1 εκατ. ευρώ μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των Μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές. Με έκδοση νέων κοινών μετοχών μετά την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές, υπέρ των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, καθώς και με έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 92,9 εκατ. ευρώ οι οποίες θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τραπέζης.

- Συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού 4,1δις. ευρώ (ή 4, 021 δισ. ευρώ σε περίπτωση ολοσχερούς καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους 550 εκατ. ευρώ).

Η τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει εξουσιοδότηση προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση.

Οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν κατά την κεφαλαιακή ενίσχυση με Καταβολή Μετρητών, θα λάβουν, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών από τις μετοχές που θα αναλάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (Warrants). Δυνάμει των εν λόγω δικαιωμάτων (Warrants), οι επενδυτές θα δύνανται να αποκτήσουν κοινές μετοχές της τράπεζας, κυριότητος του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο, και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών. Οι ανωτέρω μετοχές θα αγοράζονται σε προκαθορισμένη τιμή, η οποία θα ισούται με την τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών της τράπεζας κατά την κεφαλαιακή ενίσχυση πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου.
Ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών που κάθε Warrant θα ενσωματώνει, θα εξαρτηθεί από τις μετοχές της τράπεζας που θα αποκτήσει ο ιδιωτικός τομέας (και θα είναι μεταξύ 9 μετοχών και 7,31 μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του ΤΧΣ προς κάθε 1 μετοχή που αναλαμβάνει ο ιδιώτης επενδυτής ανάλογα με τον βαθμό καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με Καταβολή Μετρητών). Επιπλέον, τα Warrants θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Alpha Bank θα παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον επιτευχθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίησή της, καθώς θα περιορισθούν τα δικαιώματα ψήφου, εκ των μετοχών που το ΤΧΣ θα αποκτήσει, μόνο στα θέματα που ορίζονται στο Ν. 3864/2010, και ως εκ τούτου, η Διοίκηση της Τραπέζης θα εκλέγεται από τους ιδιώτες μετόχους της.
Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με Καταβολή Μετρητών θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις μετοχές του ΤΧΣ μέσα στα επόμενα 4,5 έτη σε προκαθορισμένα επίπεδα τιμής, ενισχύοντας τις αποδόσεις τους μέσω της δωρεάν παροχής Warrants.
Η διευρυμένη κεφαλαιακή βάση 7,9 δισ. ευρώ, η οποία θα προκύψει με την ολοκλήρωση της Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, αντιστοιχεί σε δείκτη μοχλεύσεως 9,7x 5 επί του συνόλου του ενεργητικού και παρέχει εχέγγυα για την προστασία του Ισολογισμού καθιστώντας την Alpha Bank την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, βασιζόμενη στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, καθώς και στην υποστήριξη της πελατείας, του προσωπικού και των μετόχων της, η Alpha Bank ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην 135ετή ιστορία της με αντικειμενικό σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Οι μέτοχοι της Alpha Bank καλούνται σε έκτακτη γενική συνέλευση, την 6 Απριλίου 2013. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει πρώτη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση την 11 Απριλίου 2013 . Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση έχει οριστεί την 16 Απριλίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου