Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΗ 21 θέσεις εργασίας υπάλληλων γραφείου ανά την επικράτεια

ΔΕΗ 21 θέσεις εργασίας υπάλληλων γραφείου ανά την επικράτεια

ΔΕΗ 21 θέσεις εργασίας υπάλληλων γραφείου ανά την επικράτεια Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α:
 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας Πάτρα Ν. Αχαΐας ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 4 501 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου Ζάκυνθος Ν. Ζακύνθου ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 502 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας Αργοστόλι Ν. Κεφαλονιάς ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 503 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ναυπλίου Ναύπλιο Ν. Αργολίδας ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 504 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Φιλιατρών Φιλιατρά Ν. Μεσσηνίας ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 505 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων Ιωάννινα Ν. Ιωαννίνων ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 4 506 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας Κέρκυρα Ν. Κέρκυρας ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 507 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας Λάρισα Ν. Λάρισας ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 3 508 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας Λαμία Ν. Φθιώτιδας ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 509 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου Αγ. Νικόλαος Ν. Λασιθίου ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 510 ΚΠΝ / Κατάστημα Πωλήσεων Χίου Χίος Ν. Χίου ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 511 ΚΠΝ / Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου Σάμος Ν.Σάμου ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 512 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω ΚΩ Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1 Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν σε γραμματειακή υποστήριξη και σε εμπορική εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία, κέντρο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης κ.λ.π.). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν αν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές αυτής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 2ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν. Η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτούμενων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. : 1.    Για τη θέση με κωδικό 500 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 - Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδιος: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 366465 & 2610 366468). 2.    Για τη θέση με κωδικό 501 : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Οδός : Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, T.K. 291 00 - Ζάκυνθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδιος: κα Καμβάση  Άννα  τηλ. 26950 45222). 3.    Για τη θέση με κωδικό 502 : ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Οδός : Αντώνη Τρίτση 70, T.K. 281 00 - Αργοστόλι και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας (αρμόδιος: κος Βουτσινάς Παναγής τηλ. 26710 22620).   4.    Για τις θέσεις με κωδικό 503 και 504 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Οδός : Αλεξ.  Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 - Τρίπολη και   ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης (αρμόδιος : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 -243044 και 2710- 235703 ). 5.    Για τη θέση με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ. 26510 38531). 6.    Για τη θέση με κωδικό 506 : ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Οδός : 9η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη και 2ης Παρόδου Ελ. Βενιζέλου Μανδούκι Κέρκυρας, T.K. 49100 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας, (αρμόδιος: κα Κοντού Ουρανία τηλ. 26610 - 28614 και 26610 -39791). 7.    Για τις θέσεις με κωδικό 507 και 508 : ΔΕΗ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας Οδός :  Πατρόκλου 27 (2ος όροφος) ΤΧ: 35 100 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας (αρμόδιος: κα Μπαλαθούνη Χριστίνα τηλ. 22310- 25014 & 22310 -25969). 8.    Για τη θέση με κωδικό 509 : ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οδός : Λατούς 5, Τ.Κ: 72 100 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδιος: κα Νικηφοράκη Αικατερίνη τηλ. 28410 -22377). 9.    Για τη θέση με κωδικό 510 : ΔΕΗ ΧΙΟΥ Οδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ 82 100 - Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδιος: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ 22710 -44362). 10.    Για τη θέση με κωδικό 511 : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ Οδός : Κανάρη 30, Τ.Κ 83 100 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου αρμόδιος: κος Τσάμπος Ευάγγελος τηλ 22730 -25220). 11.    Για τη θέση με κωδικό 512 : ΔΕΗ ΚΩ Οδός : Γεωργίου Αβέρωφ 1, Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω (αρμόδιος : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420- 22710). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων : α) στα καταστήματα της υπηρεσία μας στις ανωτέρω διευθύνσεις ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ http://www.dei.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 'Εντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα  έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ).

Υποβολής Αιτήσεων από 04.02.2015 έως και 13.02.2015

www.dikaiologitika.gr

www.dikaiologitika.gr

Κρούγκμαν: Δεν μπορεί η Γερμανία να απορρίψει το σχέδιο Βαρουφάκη«Ποιος είναι παράλογος τώρα;», διερωτάται σε άρθρο του στους New York Times ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν, αναφερόμενος στην πρόταση του Γιάνη Βαρουφάκη για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους, την οποία χαρακτηρίζει απολύτως λογική και εκτιμά πως η Γερμανία δεν έχει επιχειρήματα για να την απορρίψει.
Με αφορμή τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη στους Financial Times, ο Κρούγκμαν σχολιάζει: «Ο Γιάνης Βαρουφάκης λέει ότι αυτός και οι συνεργάτες του δεν ενδιαφέρονται για το τι θα γίνει με την ονομαστική αξία του χρέους – αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι δεν έχει γίνει διαγραφή, ΟΚ. Αυτό που θέλουν, αντιθέτως, είναι μία ουσιαστική, αλλά όχι εξωφρενική, ανακούφιση από το βάρος των πρωτογενών πλεονασμάτων […], μειώνοντας το ποσοστό των πόρων που μεταφέρονται στους δανειστές από το 4,5% του ΑΕΠ στο 1 με 1,5%. Θέλουν ακόμα ευελιξία στην επίτευξη αυτών των πλεονασμάτων με ένα μείγμα που περιλαμβάνει περισσότερα έσοδα και λιγότερη λιτότητα στις δαπάνες».
Όπως σημειώνει, πρόκειται για ένα «απολύτως λογικό» αίτημα, με δεδομένο ότι ρεαλιστικά το ελληνικό χρέος, όπως είναι σήμερα, δεν είναι βιώσιμο.
«Δε μπορώ να σκεφτώ με ποια βάση η Γερμανία μπορεί να απορρίψει αυτήν την πρόταση. Αν η γερμανική θέση είναι ότι το χρέος πρέπει πάντα να αποπληρώνεται πλήρως, χωρίς ουσιαστική ανακούφιση ακόμα και αν αποφευχθεί στα χαρτιά η διαγραφή, τότε αυτή η θέση είναι βασικά τρελή, και όλες οι διαβεβαιώσεις ότι η Γερμανία κατανοεί την πραγματικότητα αποδεικνύονται λανθασμένες. Αν η Γερμανία θεωρεί πως η Ελλάδα απαιτεί πολλά, ε, βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση – ας ελπίσουμε μία διαπραγμάτευση που δε βασίζεται στην απειλή ότι η ΕΚΤ θα καταστρέψει τις ελληνικές τράπεζες αν δεν υποχωρήσει», επισημαίνει ο Κρούγκμαν, και καταλήγει:  «Το θέμα για την ώρα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει νόημα. Η επόμενη κίνηση είναι των δανειστών».

ΒΟΜΒΑ από τις ΗΠΑ: "Γερμανία σβήσε ΤΩΡΑ το χρέος της Ελλάδος, όπως έσβησε εκείνη το δικό σας το 1953"!

ΒΟΜΒΑ από τις ΗΠΑ:

Μ΄ ένα άρθρο "ΒΟΜΒΑ"... η μεγάλη αμερικανική εφημερίδα Washington Post υπενθυμίζει στο Βερολίνο όσα Μέρκελ και Σόϊμπλε κάνουν πως δεν θυμούνται.
Ο συντάκτης του άρθρου Harold Meyerson, συγκρίνει την νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή του Αντενάουερ στην Γερμανία υποστηρίζοντας ότι και οι δύο κλήθηκαν να διαχειριστούν την κακοδιαχειριση των χωρών τους.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος υπενθυμίζει αυτό που χρόνια τώρα όλος…ο πλανήτης λεει σε Μέρκελ και Σόϊμπλε:

H Γερμανία είναι υποχρεωμένη να θυμάται πάντα ότι η ανάπτυξη και η ευημερία της οφείλονται στην μεγαλόψυχη απόφαση των αντιπάλων της στον Β΄Παγκόσμιο ,να διαγράψουν το 50% των χρεών της! 

Τελεία και παύλα λοιπόν με την εμμονή της δημοσιονομικής “ορθοδοξίας” η οποία έχει τινάξει στον αέρα όλη την Ευρώπη.
Το άρθρο γίνεται ακόμη σκληρότερο στην συνέχεια αναφέροντας ότι η εμμονή της Γερμανίας οδήγησε την Ελλάδα στην καταστροφή:

“ Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 25%, ενώ η ανεργία των νέων ξεπέρασε το 50%. Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 26% και η κατανάλωση κατά 40%.

Το χρέος ανήλθε στο 175% του ΑΕΠ, ενώ τα κεφάλαια από τα δάνεια που παραχώρησαν η Γερμανία και τα άλλα κράτη στην Ελλάδα δόθηκαν είτε για την κάλυψη των επιτοκίων είτε για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων.

Μόλις το 11% εξ αυτών δόθηκε πραγματικά στην ελληνική κυβέρνηση”. Κλείνοντας το άρθρο ο συντάκτης υπενθυμίζει την συμφωνία του Λονδίνου το 1953 όπου 20 κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, που είχαν δανείσει χρήματα στη Γερμανία της εποχή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και μετά το 1945, συμφώνησαν να μειώσουν το χρέος της Γερμανίας κατά το ήμισυ. 

Επιπλέον συμφώνησαν ότι η αποπληρωμή του δεν θα προέρχεται από τις κυβερνητικές δαπάνες αλλά αποκλειστικά από τις εξαγωγές.

Θα ακούσουν άραγε οι Γερμανοί;


Η φωτογραφία είναι από εκείνη την συμφωνία του Λονδίνου το 1953, με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να υπογράφει την "διευκόλυνση" των Γερμανών...

Πηγή: yfilios.gr


Μαλβίνα Κάραλη: "Οι μικροαστοί δεν ψάχνουν τσάντες γιατί σπάνια ερωτεύονται"

μαλβίνα

«Αυτοί οι τύποι, οι μικροαστοί, δε σκέφτονται ποτέ τους να αυτοκτονήσουν γιατί η ζωή τους ανήκει στο Θεό, αλλά στην ουσία, επειδή δεν αποφασίζουν ούτε για τη ζωή τους, ούτε για το θάνατό τους. Είναι αμνήμονες εκεί που τους συμφέρει, αλλά οραματιζόμενοι το μέλλον δε ζουν ποτέ ένα παρόν της προκοπής.
Κάνουν μακροπρόθεσμα όνειρα που, κατά κανόνα, τα προφταίνει ο θάνατος. Χτίζουν ντουβάρια. Αγοράζουν οικοπεδάκια. Δεν ψάχνουν τσάντες, γιατί σπάνια ερωτεύονται και όπως όλοι οι βλάκες, ποτέ δε νιώθουν ανίσχυροι.
Τρέμουν τις υποχρεώσεις, αλλά τελικά παντρεύονται μια υπομονετικιά, αφού την πρήξαν επί χρόνια τόσο, που δε θέλει πια ούτε να τους χέσει. Κάνουν δύο μόγγολα, γιατί “ένα ίσον κανένα”. Ή τρία, αν τα δύο πρώτα είναι κορίτσια. Και βέβαια, τους αρέσουνε πολύ οι βιζιτούδες, τις οποίες πάντα ρωτάνε μετά το πήδημα: “Πώς ξέπεσες έτσι;”
Όχι, δεν έχουν αρκουδάκι οι μικροαστοί. Μόνο σκουπίδια. Σε τρόφιμα, σε ιδέες, σε τρόπο ζωής, σε πράξεις. Την ξέρω απέξω κι ανακατωτά την Αδελφότητα (…). Τρέμει μην πιαστεί κορόιδο και πάντα πιάνεται. Υπεκφεύγει. Στρεψοδικεί. Αναβάλλει. Υποκρίνεται. Ζητάει τα πάντα και δε δίνει τίποτα. Παριστάνει τη Δίκαιη.
Αρνείται τα τεστ πατρότητας για να γλιτώσει τη Διατροφή και πάντα είναι από κοντά ένας μειλίχιος και τίμιος επαρχιακός δικηγοράκος, πρόθυμος να σπιλώσει την άπορη κακομοίρα.
Ο Μικροαστός δε θέλει μπλεξίματα. Γι’ αυτό δε μπορεί να είναι ποτέ επαναστάτης, άρα παλικάρι. Δεν είναι αντιπαθής σαν υπέρμετρος, είναι σιχαμένος σαν πλαγιοδρόμος. Νομίζει πως είναι διπλωμάτης και πως λύνει γόρδιους δεσμούς, στην ουσία όμως ξεμπερδεύει μόνο τον εαυτό του  και τρελαίνει όλο τον κόσμο γύρω του.
Κανείς δεν είναι πιο επικίνδυνος από αυτά τα ήσυχα, μειλίχια ανθρωπάκια, τους μικροαστούς».
Απόσπασμα από το άρθρο Βλέπει τσόντα ο Πρόεδρος; (Περιοδικό 01, 1995)
-Στις 3 Φεβρουαρίου του 1954 γεννήθηκε η Μαλβίνα Κάραλη, δημοσιογράφος, συγγραφέας και σεναριογράφος. 
Πηγή: doctv.gr 

Το Λονδίνο φιλοξένησε μία ξεχωριστή εκδήλωση, επικεντρωμένη στο Fiat 500X και τον Dynamo, τον παγκοσμίου φήμης «μάγο» με τον οποίο η Fiat συνεργάστηκε κατά την προκαταρκτική φάση πριν το εμπορικό λανσάρισμα του 500Χ. H παράσταση αυτή εδραιώνει την συνεργασία του Άγγλου μάγου, με το καινούριο μοντέλο της FIAT, η οποία ξεκίνησε με μια παραγωγή, που συνδυάζει την μαγεία με την εικονική πραγματικότητα. Οι συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή περιοδεία "The Power of X", είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ταξίδι εικονικής πραγματικότητας μαζί με τον Dynamo και το 500X. Η τελευταία στάση της περιοδείας "The Power of X", ήταν το Copper Box Arena, το οποίο είχε διακοσμηθεί με εμπνευσμένα σχέδια από το concept "Χ" και με την παρουσία ενός μοντέλου της Fiat σε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε τη μαγεία και την τεχνολογία. Το Fiat 500X Ο Άγγλος μάγος εμφανίσθηκε στην άδεια σκηνή και έδωσε μια ζωντανή παράσταση, η προετοιμασία της οποίας διήρκεσε 3 χρόνια. Στο επίκεντρο το "X", ένα αρχαίο μαγικό σύμβολο που χαρακτηρίζει την τέχνη του Dynamo και το νέο Crossover της Fiat και συμβολίζει την αλλαγή και το μετασχηματισμό, την ισορροπία και το σταυροδρόμι ανάμεσα σε διαφορετικές οντότητες. Στην προκειμένη περίπτωση, το νέο μοντέλο εκφράζει την διαφοροποίηση ενός προϊόντος, το οποίο βρίσκει την θέση του ανάμεσα σε νέους και ώριμους οδηγούς, λάτρεις της ομορφιάς και ισχυρούς χαρακτήρες, οι οποίοι αναζητούν μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Το 500Χ ξεκινά αυτές τις ημέρες την εμπορική του καριέρα από την Ιταλία και σταδιακά θα εμφανιστεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη.​

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η Dell φέρεται να ετοιμάζει ένα Chromebook, με οθόνη διαγωνίου 11 ιντσών και επεξεργαστή Intel Bay Trail. 
Συγκεκριμένα, η Dell φέρεται να εργάζεται πάνω σε ένα Chromebook με επεξεργαστή Intel Celeron N2840, το οποίο μάλιστα, εκτιμάται ότι θα προσφέρεται σε προσιτή τιμή. Οι φήμες λένε ότι θα είναι εξοπλισμένο με όλες τις γνωστές μορφές ασύρματης συνδεσιμότητας, όπως είναι το Bluetooth και το Wi-Fi, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει και μία θύρα για κάρτα SIM, προκειμένου να μπορεί κανείς να το χρησιμοποιεί με κάποιο πακέτο mobile Internet.
Άλλες πληροφορίες για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά κάνουν λόγο για μνήμη RAM στα 2 GB, καθώς και θύρα SD. Εκτιμάται ακόμα ότι θα έχει εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο SSD συνολική χωρητικότητας 16 GB, ενώ δεν αποκλείεται να είναι εξοπλισμένο και με μία θύρα HDMI για τη σύνδεση με εξωτερικές συσκευές. Είναι περιττό να αναφερθεί ότι θα προσφέρεται μαζί με επιπλέον χώρο στο Google Drive, ενώ οι φήμες λένε ότι θα είναι διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά χρώματα.
Δεν έχει γίνει καμία αναφορά στην ανάλυση της οθόνης του, αλλά και ούτε στην ημερομηνία κυκλοφορίας του. Το πιο πιθανό είναι, πάντως, το νέο Chromebook της Dell να είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο, σε αρκετά συμφέρουσα τιμή. καθιστώντας το μία άριστη εισαγωγή στον κόσμο των Chromebooks.

Fiat 500X: Καιρός για… θαύματαΤο Λονδίνο φιλοξένησε  μία ξεχωριστή εκδήλωση, επικεντρωμένη στο Fiat 500X και τον Dynamo, τον παγκοσμίου φήμης «μάγο» με τον οποίο η Fiat συνεργάστηκε κατά την προκαταρκτική φάση πριν το εμπορικό λανσάρισμα του 500Χ. H παράσταση αυτή εδραιώνει την συνεργασία του Άγγλου μάγου, με το καινούριο μοντέλο της FIAT, η οποία ξεκίνησε με μια παραγωγή, που συνδυάζει την μαγεία με την εικονική πραγματικότητα.
Οι συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή περιοδεία "The Power of X", είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ταξίδι εικονικής πραγματικότητας μαζί με τον Dynamo και το 500X. Η τελευταία στάση της περιοδείας "The Power of X", ήταν το Copper Box Arena, το οποίο είχε διακοσμηθεί με εμπνευσμένα σχέδια από το concept "Χ" και με την παρουσία ενός μοντέλου της Fiat σε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε τη μαγεία και την τεχνολογία.


Το Fiat 500X
Ο Άγγλος μάγος εμφανίσθηκε στην άδεια σκηνή και έδωσε μια ζωντανή παράσταση, η προετοιμασία της οποίας διήρκεσε 3 χρόνια. Στο επίκεντρο το "X", ένα αρχαίο μαγικό σύμβολο που χαρακτηρίζει την τέχνη του Dynamo και το νέο Crossover της Fiat και  συμβολίζει την αλλαγή και το μετασχηματισμό, την ισορροπία και το σταυροδρόμι ανάμεσα σε διαφορετικές οντότητες. Στην προκειμένη περίπτωση, το νέο μοντέλο εκφράζει την διαφοροποίηση ενός προϊόντος, το οποίο βρίσκει την θέση του ανάμεσα σε νέους και ώριμους οδηγούς, λάτρεις της ομορφιάς και ισχυρούς χαρακτήρες, οι οποίοι αναζητούν μια μοναδική οδηγική εμπειρία.  Το 500Χ ξεκινά αυτές τις ημέρες την εμπορική του καριέρα από τηνΙταλία και σταδιακά θα εμφανιστεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη.​

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Έρχονται 1685 προσλήψεις μέσα στον Φεβρουάριο! Δείτε σε ποιους τομείς!

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Έρχονται 1685 προσλήψεις μέσα στον Φεβρουάριο! Δείτε σε ποιους τομείς!
Ήδη τρέχουν οι διαγωνισμοί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις. Οι προσλήψεις αφορούν τόσο σε μόνιμο προσωπικό όσο και σε εποχικούς.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι θέσεις είναι 1.188 για μόνιμο προσωπικό και 497 για εποχικούς εργαζόμενους
Αναλυτικά προβλέπονται οι θέσεις
ΟΑΕΔ 918
ΕΚΑΒ 186
Δήμοι 262
ΔΕΗ 132
ΕΛΤΑ 84
Υπουργείο Δικαιοσύνης 54
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 30
ΚΑΠΕ 15
ΕΒΕΘ 2
ΕΛΓΟ 2

Δόθηκε η χαριστική βολή στο Mega από το δίδυμο της συμφοράς! Ο Μπόμπολας κουράστηκε να πληρώνει και θα έχει την τύχη του Alter

Δόθηκε η χαριστική βολή στο Mega από το δίδυμο της συμφοράς! Ο Μπόμπολας κουράστηκε να πληρώνει και θα έχει την τύχη του Alter
Eπί 20' ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης μαστίγωνε το δίδυμο Καμπουράκη-Σαράφογλου οι οποίοι υποδύονταν τους αχυρανθρώπους τής Μέρκελ σε μια μέρα που η κυβέρνηση κατάφερε να σκοτώσει την Τρόικα.
Oι ερωτήσεις τους ήταν εμετικά προκλητικές.
Οσο χολερικός και να είσαι σαν δημοσιογράφος, όσο τσάτσος της εργοδοσίας, το μόνο που επιτυγχάνεις με αυτού τού είδους την δημοσιογραφία είναι να χώνεις ακόμη πιο πολύ στο λάκο της τηλεθέασης το κάποτε μεγάλο κανάλι.
Στο τέλος θα κουραστεί ο Μπόμπολας να πληρώνει τα δάνεια και το κανάλι θα έχει την τύχη του Alter.
Απόψε το δίδυμο της συμφοράς κατέστρεψε εντελώς το Mega. Αυτή η συμπεριφορά των δημοσιογράφων του καναλιού πέρα από κόστος σε τηλεθέαση και διαφημιστικά έσοδα έστελνε τους ψηφοφόρους στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ασε που απαξιώθηκε εντελώς το δελτίο ειδήσεων και καλούν τώρα την Ολγα Τρέμη να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
Το γεγονός μάλιστα ότι τούς εξανάγκασε ο ΣΥΡΙΖΑ να εξαφανίζουν τον Πρετεντέρη ώστε να εμφανίζονται τα στελέχη του και το κανάλι το αποδέχθηκε δείχνει την ολοσχερή απώλεια ηγεμονίας ενός κάποτε πανίσχυρου καναλιού.
Οι αστείες και προβοκατόρικες ερωτήσεις του ατυχούς διδύμου θα κοστίσουν πολύ ακριβά στο κανάλι που χάνει διαρκώς έδαφος και στο τέλος θα καταντήσει απλά κανάλι του Σεφερλή-το οποίο στο τέλος δεν θα μπορεί να πληρώνει άλλο ο Μπόμπολας και θα έχει την τύχη του Alter.
(To ίδιο αμήχανο και το κανάλι του Αλαφούζου που το Σάββατο βράδι έδειξε την συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής αλλά όχι την Αντιφασιστική διαδήλωση.)
Αυτού του είδους η δημοσιογραφία θα τούς γυρίσει μπούμεραγκ σε πολλά επίπεδα.
Πηγή: Kourdistoportocali.coim

AYTO AKΡΙΒΩΣ EINAI EYTYXIA!!!!!!

Ο Βαρουφάκης έχει ξετρελάνει και τους ξένους -Πορτρέτο στη Le Figaro που... λιώνει για τον Yanis


Ο Βαρουφάκης έχει ξετρελάνει και τους ξένους -Πορτρέτο στη Le Figaro που... λιώνει για τον Yanis

Η δημοσιογράφος Marine Rabreau, που έγραψε αυτό το πορτρέτο για τον Βαρουφάκη στην υπερσυντηρητική γαλλική Le Figaro, σχεδόν λιώνει αποτυπώνοντας στο χαρτί τις πληροφορίες της για τον όμορφο, με ξυρισμένο κρανίο, γνώστη, επιδέξιο κ.λπ. κ.λπ. νέο Ελληνα υπουργό Οικονομικών.
Ο τίτλος του άρθρου είναι «Γιάνης Βαρουφάκης, ο οικονομολόγος που έγινε υπουργός για να αλλάξει την Ευρώπη». Είναι ενδεικτικό ότι γράφει το όνομά του με ένα «ν», όπως ο επιθυμεί ο υπουργός-σταρ!
Γράφει στο άρθρο της: «Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, 53 ετών, καθηγητής οικονομίας και υπερδραστήριος επικοινωνιακά, εκπλήσσει με το στυλ και τη σκέψη του. Πολεμάει τη λιτότητα, αλλά όχι το ευρώ. Σαγηνεύει με την πλούσια πορεία του και τον ριζοσπαστικό λόγο του, ο οποίος είναι συνεχής και "περιπτωσιακά μαρξιστικός"».
Και συνεχίζει: «Το ρούχο δεν κάνει τον παπά. Ξυρισμένο κρανίο, πουκάμισα έξω και λόγος θρασύς. Η χαλαρότητα του Γιάνη Βαρουφάκη κρύβει μια πραγματική αξιοπιστία διεθνή σε επίπεδο οικονομολόγου. Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας συμβολίζει την ελπίδα του λαού που πέθαινε από ασφυξία εξαιτίας της "φρικτής λιτότητας", όπως λέει, αλλά και την ελπίδα για την εξέλιξη μιας νέας ευρωπαϊκής Αριστεράς».
Ο Γιάνης Βαρουφάκης στα social media
«Σε αυτό το ηλεκτρισμένο κλίμα, ο Γιάνης Βαρουφάκης, Ελληνο-αυστραλός, 53 ετών, ξεκίνησε έναν μαραθώνιο για να δημιουργήσει συσχετισμούς γύρω από το σχέδιό του να ξανασυζητηθεί το ελληνικό χρέος, απέναντι σε μια Γερμανία που δείχνει αμετάκλητα αρνητική. Τα όπλα του είναι οι συνήθειες του αθλητή που έχει, αλλά και η υπερδραστηριότητά του στα μίντια. Διατηρεί ένα προσωπικό ιστολόγιο, πλούσιο και παιδαγωγικό. Χρησιμοποιεί το Twitter σαν "αληθόμετρο" απέναντι στα μίντια: κάνει tweet, ξανακάνει, απαντάει στις επιθέσεις και επιχειρηματολογεί στέλνοντας τους αναγνώστες του στο προσωπικό του ιστολόγιο για περισσότερες εξηγήσεις», αναφέρει η Marine Rabreau.
«Κάνει διαλέξεις, γράφει άρθρα στον Τύπο, είναι πανταχού παρών στις ελληνικές τηλεοράσεις και παρεμβαίνει και στα αγγλοσαξονικά μίντια, στο CΝΝ ή στο BBC. Σήμερα ο Γιάνης Βαρουφάκης συγκεντρώνει τον θαυμασμό της ελληνικής νεολαίας, η οποία βρίσκεται στην πλειονότητά της άνεργη, καθώς και των "Αγανακτισμένων". Το καταφέρνει χάρη στις παρεμβάσεις του που είναι ριζοσπαστικές, παιδαγωγικές και συνεχείς. Βρίσκεται σε πόλεμο εναντίον της λιτότητας αλλά αρνείται να τον κατατάσσουν στους εξτρεμιστές. Επαναλαμβάνει ότι δεν είναι εναντίον της Ευρώπης, ούτε εναντίον του ευρώ, ούτε εναντίον των Γερμανών».
Από «Κύριος Καταστροφή» υπουργός Οικονομικών
Και το άρθρο συνεχίζει ως εξής: «Ο Γιάνης Βαρουφάκης γεννήθηκε το 1961 και έφυγε στην Αγγλία τη δεκαετία του 1980, μετά το τέλος της δικτατορίας. Σπουδάζει μαθηματικά και στατιστική οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Εσεξ. Διδάσκει στο Κέμπριτζ. Το 1990, μετά την τρίτη εκλογική νίκη της Μάργκαρετ Θάτσερ ("Πήγαινε πια πολύ", όπως λέει), φεύγει για το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου διδάσκει επί μια δεκαετία στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Επιστρέφει στην Ελλάδα και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι από τους πρώτους που δηλώνει ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Αυτό του δίνει το παρατσούκλι "Κύριος Καταστροφή" (Mr Doom). Εγινε μεταξύ του 2004 και του 2006 (λίγο απερίσκεπτα, αλλά όχι ακριβώς επίσημα) σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά στη συνέχεια έγινε ένας από τους βασικούς επικριτές του. Σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, ο Παπανδρέου ευθύνεται για την πτώση της Ελλάδας στην "κόλαση", όταν αποφάσισε να καλέσει την Ευρώπη και το ΔΝΤ σε βοήθεια το 2009».
«Οι πεποιθήσεις του για την αντι-λιτότητα τον έσπρωξαν κυριολεκτικά εκτός Ελλάδας και εξορίστηκε στο Οστιν του Τέξας το 2011, όπου δίδασκε στο εκεί πανεπιστήμιο. Τότε ήταν που προσέλκυσε την προσοχή του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Από τη  στιγμή που προσέγγισε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της Ελλάδας σήμερα, δεν ξαναμίλησε για έξοδο από το ευρώ. "Το να βγούμε από το ευρώ είναι χειρότερο από το να μείνουμε", δηλώνει ο Γιάνης Βαρουφάκης, γιατί "η κατάρρευση της δραχμής θα οδηγούσε σε μια μαζική μεταφορά της εξουσίας των φτωχών -των οποίων τα εισοδήματα και οι αποταμιεύσεις δεν θα άξιζαν πλέον τίποτα- προς τους πλουσιότερους, που θα είχαν τα χρήματά τους σε σίγουρο μέρος"», γράφει η Γαλλίδα δημοσιογράφος.
O Υanis και τα βίντεο game
«Σε αυτή τη μη τυπική πορεία του οικονομολόγου προστίθεται από τον Μάρτιο του 2012 η εμπειρία του για έναν... γίγαντα παιχνιδιών βίντεο. Το ίδιο το αφεντικό της εταιρείας Valve, ο Gabe Newell, τον κυνήγησε. Ο Βαρουφάκης απαντάει στην πρόκληση και παθιάζεται για τη νέα αυτή θέση, που του επιτρέπει στο πεδίο των θεωριών ενός παιχνιδιού να εφαρμόσει ένα δόγμα που συνίσταται στο να βρίσκει την καλύτερη απόφαση προβλέποντας τις κινήσεις των άλλων».
Τι σκέπτεται και τι θέλει ο Γιάνης Βαρουφάκης
«Ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι πριν απ' όλα νεοκλασικός: δέχεται τα θεμέλια της οικονομίας της αγοράς. Αλλά πιστεύει ότι η φιλελεύθερη θεωρία και πρακτική έχουν ελαττώματα. Πιστεύει ότι οι καλύτερες απαντήσεις στα προβλήματα της οικονομίας της αγοράςβρίσκονται στα μαρξιστικά επιχειρήματα, τα οποία είναι καλύτερα από την κεϋνσιανή σκέψη. Ο ίδιος βαφτίζει τον εαυτό του "μαρξιστή κατά περίπτωση". Στα δύο τελευταία βιβλία που έγραψε, καταδικάζει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, το οποίο οργανώνεται γύρω από τα "δίδυμα αμερικανικά ελλείμματα" και επιβάλλει τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει, είναι σαν τον Μινώταυρο, αυτό το τέρας μισό ζώο-μισός άνθρωπος, η ανάπτυξη των οποίων προέρχονται από τα πλεονάσματα του υπόλοιπου κόσμου».
Και καταλήγει: «Στην ευρωπαϊκή σταυροφορία που ξεκινάει ο Γιάνης Βαρουφάκης θα υιοθετήσει, πιστός στο στυλ του, μια σκληρή γραμμή πάνω στο σύνθημα "Η Ελλάδα δεν έχει πια τίποτα να χάσει". Ξέρει ότι κατέχει τις τεχνικές λεπτομέρειες του φακέλου και ότι διαθέτει "αυστηρά και κοστολογημένα επιχειρήματα" για να πετύχει συμμαχίες».


Πηγή: Ο Βαρουφάκης έχει ξετρελάνει και τους ξένους -Πορτρέτο στη Le Figaro που... λιώνει για τον Yanis | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/189691/o-varoyfakis-ehei-xetrelanei-kai-toys-xenoys-portreto-sti-le-figaro-poy-lionei-gia-ton#ixzz3QfNlBEIn

Πώς θα πάρεις πλήρη σύνταξη από τα 55

Πώς θα πάρεις πλήρη σύνταξη από τα 55

Σύνταξή από τα 55 με δέκα ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθμίσεις μπορούν να κατοχυρώσουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, μέσα στο 2015, αρκεί να «κόλλησαν» το πρώτο τους ένσημο μέχρι τις 31/12/1992.
Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ασφαλιστικό και στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων του ΙΚΑ, του Δημοσίου καθώς και των ειδικών ταμείων (ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) μπορεί να κλειδώσει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις εξόδου από τα 55 και με πλήρη σύνταξη αποφεύγοντας την παγίδα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 για μειωμένη και στα 67 για πλήρη σύνταξη.
Το μυστικό που κατοχυρώνει με σύνταξη από τα 55 είναι να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ως το 2012, είτε αυτοτελώς, δηλαδή όλα τα χρόνια σε ένα ταμείο, είτε με διαδοχική. Στη διαδοχική όμως έχει σημασία να έχουν τελευταίο ταμείο το ΙΚΑ ή το Δημόσιο ή άλλο φορέα μισθωτών, ώστε να επωφεληθούν από τα χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Αν ο τελευταίος φορέας είναι ο ΟΑΕΕ, τότε αναγκαστικά θα συνταξιοδοτηθούν από τα 60 και μετά. Κι αν δεν έχουν τα 35 έτη ως το 2012 στον ΟΑΕΕ (με ή χωρίς διαδοχική ασφάλιση), τότε η έξοδος στη σύνταξη θα έρθει μετά τα 62.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος


Σεξ,αμαρτία,δράκοι,σεξουαλική ενέργεια αλχημεία και άλλα πολλά... (Μερος 1) Το διαβάσαμε από το: Σεξ,αμαρτία,δράκοι,σεξουαλική ενέργεια αλχημεία και άλλα πολλά... (Μερος 1) http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/01/1_70.html#ixzz3QfMF4mOX*Αμαρτία σημαίνει κάνω κάτι λάθος και αυτό το λάθος στιγματίζει-λερώνει ενεργειακός την πνευματική μου υπόσταση.
*Σεξουαλική ενεργεία είναι το ενεργειακό το αιθερικό απόθεμα που έχω να εναποθέσω στο σώμα μου ώστε να μπορώ να κάνω σεξ,είναι η μορφή ενέργειας που αποβάλλεται όταν κάνουμε σεξ.
*Σεξουαλική αλχημεία είναι όταν μέσω του σεξ μεταξύ ενός ζευγαριού αλληλομεταφέρνονται αιθερικά σωματίδια που αντικατοπτρίζουν κυριολεκτικά την συνολική πάστα ανθρώπου καθώς και την παρούσα συναισθηματική του κατάσταση. Όταν γίνεται σεξ κάτω από κάποιες άπλες άλλα συγκεκριμένες προϋποθέσεις τότε συμβαίνει κάτι αλχημιστικό, αρχίζουν να εξευγενίζονται αυτά τα 2 άτομα, γίνονται πιο πνευματώδης,λιγότερο ζωώδης, πιο ευτυχείς. Στην αλχημεία μετατρέπουν ορυκτά σε μέταλλα και τα μέταλλα σε πολύτιμα μέταλλα, το ίδιο κάνει και η Γη με τα ορυκτά τα μετατρέπει σε ημιπολύτιμους και πολύτιμους λίθους, γίνεται κάτι αλχημιστικό, δηλαδή κάτι μαγειρεύετε... Γίνεται ένα είδος αναβαθμίσεις σε όλες τι υποστάσεις τις.
Αυτή η ανάρτηση είναι φτιαγμένη κυρίως για μερικούς-ες που αναζητούν κάτι το εντελώς καινούργιο. Απαιτείτε προσοχή, όσοι δεν καταλαβαίνουν όταν βλέπουν για τσάκρα , http://psaras9.blogspot.gr/2014/12/1.html
 

Βλέπουμε στα παραμύθια την αγνή και όμορφη πριγκίπισσα φυλακισμένη ψηλά σε ένα πύργο που μαραζώνει θλιμμένη και περιμένει τον πρίγκιπα σωτήρα της. Πολλοί προσπάθησαν να την σώσουν αλλά ο δράκος τους έτρωγε η τους έκαιγε, και ξαφνικά εμφανίζεται ένας όμορφος θαρραλέος  πρίγκιπας ή ιππότης ο οποίος ξέρει πως να πολεμήσει τον δράκο επειδή του έμαθαν τα μυστικά(νεράιδα? καλή μάγισσα?) έρχεται η στιγμή της μάχης νικάει και δένει τον δράκο, ή μετέπειτα τον υποτάσσει και ταξιδεύει μαζί με την πριγκίπισσα στον κόσμο και γίνονται δικοί του όλοι οι θησαυροί του πύργου,και έζησαν όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό δεν είναι παραμύθι αλλά παραβολικό διήγημα μυστών της εσωτερικής σύστασης των ανθρώπων, όποιος γνωρίζει τους συμβολισμούς καταλαβαίνει και το νόημα της ιστορίας. Επεξηγώντας: Ο δράκος είναι η σεξουαλική ενέργεια, ο πύργος το σώμα του ανθρώπου, η πριγκίπισσα είναι η ψυχή όπου ο δράκος την κρατά φυλακισμένη ο ιππότης είναι το πνεύμα του ανθρώπου και το σπαθί του το όπλο του δηλαδή είναι η θέληση, όταν νικήσει τότε  με την δύναμη της σεξουαλικής ενέργειας ταξιδεύει.., ξεκλειδώνονται πολλές ψυχικές δυνάμεις. ΜΈΣΑ από μύθους και παραμύθια βγαίνουν μεγάλες διδασκαλίες. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτής της ιστορίας και πολλές από αυτές τις έχουν βάλει και στα βιντεοπαιχνίδια. Στις εβραϊκές και χριστιανικές παραδόσεις τον δράκο τον ονομάζουν διάβολο, όπου ξερνάει φωτιά και μυρίζει θειάφι. Σαν ύλη η σεξουαλική ενέργεια καίει είναι το καύσιμο του ανθρώπου είναι η βενζίνη του. Είναι το καύσιμο που μπορεί να σε πάει ψηλά. Θα έχετε παρατηρήσει κάποιες φορές κατά την ολοκλήρωση του αυνανισμού η της επαφής, κυρίως όταν το καθυστερείτε, θα έχετε νιώσει ένα καυτό υγρό να κυλάει, η να νιώθετε ένα μικρό κάψιμο σαν αίσθηση στα γενετικά όργανα σας. Η σεξουαλική ενέργεια λέγεται σεξουαλική γιατί βγαίνει αποβάλλεται κυρίως με το σεξ, όταν γίνεται εγκράτεια και σωστή χρήση της πηγαίνει στον εγκέφαλο και ενεργοποιούνται μεγάλες δυνάμεις. Για αυτό οι σκοταδιστές φρόντισαν να υπάρχει τόσος μεγάλος βομβαρδισμός με το σεξ και το πορνό ώστε οι άνθρωποι να εθιστούν να προσκολληθούν και ζημιωθούν να μην μπορούν να εξελιχθούν και δυναμώσουν ακόμα και αν μάθουν... Ενώ το σεξ δεν είναι κακό η βλαβερό το μετέτρεψαν με τρόπους ώστε να γίνεται βλαβερό.


Όταν κάνουμε σεξ τα γενετικά του ανδρόγυνου συνδέονται και τότε ξεκινάει η ανταλλαγή ενέργειας.
Τα τσάκρα στον άντρα στροβιλίζονται δεξιόστροφα όπως οι δείκτες του ωρολογίου ενώ της γυναικάς περιστρέφονται αριστερόστροφα, κάτι ''μαγειρεύεται'' ανταλλάσσονται πληροφορίες με μορφή ενέργειας,το υποσυνείδητο της αντιλαμβάνεται το συνειδητό απλά νιώθει αισθήσεις. Αν π,χ, κάποιος-α είναι φιλάργυρος-η θα αρχίζει να επηρεάζει τον-ην άλλον-η αρνητικά αυτό θα φαίνεται στην ψυχολογία του άλλου και μπορεί να αρχίζει να γίνεται και φιλάργυρος, αυτό γίνεται γιατί μεταφέρνεται το ποιόν του άλλου στον άλλον άνθρωπο κατά το σεξ. Αυτό γίνεται μέσω των δεσμών.
ΚΑΤΑΝΟΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ
Οι ερωτευμένοι είναι +60% πιο τηλεπαθητικοί γιατί οι ερωτευμένοι έχουν μεταξύ τους δυνατούς δεσμούς Όταν δύο άνθρωποι κάνουν σεξ μεταφέρει ο ένας στον άλλον αιθερική ύλη ΑΛΛΑ σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό από ότι με μια συναναστροφή.Π,χ, κάποιος που αγάπα πολύ την μάνα του και η γυναικά του τον έκανε να αντιπαθεί την μάνα του και να μην την νοιάζεται. Δεν το έκανε με το κάλο σεξ που όλοι λένε και φαντάζονται,αλλά με την αιθερική ενέργεια της μεσώ του σεξ.Τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις της τα μεταφέρνονται σιγά σιγά σε αυτόν μεσώ τον δεσμών που φρόντισε να υπάρχουν μεσώ της <<αγάπης>>και της απόλαυσης-σεξ που του πρόσφερε και το ανάποδο. Μετέφερε μέρος του ποιόν της σε αυτόν. Για αυτό βλέπουμε άντρες-γυναίκες να αλλάζουν απόψεις γνώμες συμπεριφορές συναισθήματα,όταν συνάπτουν σχέση με κάποια-ο. Ο πιο δυνατός νικά αλλά αν είναι πιο δεκτικός συνήθως τότε ''χάνει''. Για αυτό λένε μην κάνεις σεξ με αμαρτωλές γυναίκες. Αμαρτία σημαίνει στα αρχαία ελληνικά λάθος!Αν εσύ βάλεις νερό στο pc σου θα χαλάσει θα έχεις κάνει μια αμαρτία-λάθος,όποιος δένεται με αμαρτωλές γυναίκες-άντρες αμαρτάνει-λανθάνει σιγά σιγά.Για αυτό λένε να βρεις έναν ΚΑΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ. Όλοι είμαστε καλοί όταν όλα είναι καλά,στα δύσκολα και στην πράξη φαίνονται οι πραγματικοί. Καλό είναι όταν κάνουμε μια σοβαρή σχέση η γάμο να κοιτάζουμε και την ενεργειακή καθαρότητα δηλαδή τι άνθρωπο πάω να παντρευτώ? τι σόι άνθρωπος είναι? ΤΙ προθέσεις έχω? και έχει? γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
Βέβαια δεν μεταφέρνονται μόνο τα κακά στοιχεία αλλά και τα καλά,το ίδιο ισχύει και όταν η γυναίκα είναι έγκυος,αν και το κύριο ρόλο για το έμβρυο τον έχει η μάνα και τα συναισθήματα της.
    #Ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι η πολύ ερωτευμένη Μαρία κάνει σεξ με τον Κώστα και παντρεύονται, ο Κώστας όμως αντιπαθεί και μισεί τον στενό φίλο της, με τον καιρό σιγά σιγά αν η Μαρία παραμένει δεκτική και ερωτευμένη με τον Κώστα θα αρχίζει σιγά σιγά να να αντιπαθεί τον φίλο της, μέσω του σεξ ο Κώστας της μετέφερε ενέργεια μεγάλη ποσότητα του ποιόν του των πιστεύον του,ειδικά αν τον αποδέχονταν πολύ. Γενικώς όλα μπορούν να αλλάξουν,τίποτα δεν είναι παντοτινό,τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα.
Για αυτό και λένε τα αδέρφια πρέπει να αγαπάνε τους συζύγους των αδερφών τους,γιατί τα αδέρφια έχουν δεσμούς μεταξύ τους και μπορεί η κακία-αντιπάθεια ενός αδερφού να μειώσει την ευτυχία της αδερφής του με τον άντρα της.Για αυτό ασυνείδητα για να προστατεύσουν τον γάμο τους μερικοί ξεκόβουν από συγγενείς,γιατί κόβουν τους δεσμούς τους.  Βέβαια τίποτα δεν είναι μόνιμο όλα μπορούν να αλλάξουν,απλά απαιτείται,δουλεία.  Γενικά σε ένα ζευγάρι ο ένας ταυτίζετε με τον άλλον και τον βάζει στον κόσμο του άλλου,έτσι όπως τα βλέπει ο ένας τα βλέπει κ ο άλλος.
   #Οι δεσμοί υπάρχουν και χωρίς να γίνεται σεξ, αν μπορείτε και όσο μπορείτε και γίνεται να χωρίζεται όσο πιο ήρεμα αργά και πολιτισμένα αλλιώς μπορεί να γίνετε ψυχολογικά χίλια κομμάτια. Είναι σαν να κόβεις μαχαίρι τα ναρκωτικά από έναν ναρκωμανή ή το αλκοόλ από έναν πότη. Με τον καιρό σιγά σιγά σβήνουν εξασθενούν οι δεσμοί.Το πως και το πόσο να χωρίζει η να απομακρύνεται κάποιος από μία σοβαρή σχέση εσείς η κατάσταση και η μη χρωματισμένη από τα συναισθήματα σας συνείδηση σας θα το κρίνουν.
   # Όταν κάποιος έχεις πολλές σεξουαλικές σχέσεις ιδίως όταν υπάρχει και κάποιος συναισθηματισμός είναι δυνατόν να δημιουργήσει πολλούς δεσμούς,είναι σαν να έχεις πολλά στόματα να σου μιλούν, δεν ξέρεις τι να κάνεις ποιόν-α να διαλέξεις. πολλές-οι πορνοστάρ νιώθουν μετά από χρόνια να μην νιώθουν καθόλου καλά και να κυλούν στα ναρκωτικά ή τα ψυχοφάρμακα σαν μέσω διαφυγής.


Όταν το σεξ γίνεται άψυχα, αδιάφορα, μόνο με σκοπό την σεξουαλική εκτόνωση η σεξουαλική ενέργεια κυκλοφορεί εκεί κοντά στο 1 τσάκρα. Aν αγαπιούνται πολύ και αμοιβαία και κάνουν σεξ επειδή το νιώθουν και το θέλουν την ίδια στιγμή τότε πάει στο 4 τσάκρα(στην καρδία) και βιώνουν μεγάλες σεξουαλικές εντάσεις, πολύ πιο διαφορετικές από την έντονη διέγερση των γενετικών οργάνων. Σε ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο φτάνει μέχρι τον εγκέφαλο,τότε βιώνουν μια σεξουαλική έκσταση καμία σχέση με τις προηγούμενες, γενικά η σεξουαλική ενέργεια όσο πιο ψηλά φτάνει τόσο πιο πολύ εξελίσσεται πνευματικά ο άνθρωπος. Οι άντρες σαν φυσιολογία έχουν την σεξουαλική ενέργεια κυρίως στο πρώτο τσάκρα εκεί κοντά στα γενετικά όργανα ο λόγος είναι για να έχουν αυξημένο θάρρος, δύναμη για επιβίωση για κυριαρχία για κατάκτηση, ενώ στις γυναίκες είναι κυρίως στο 4 τσάκρα εκεί στην καρδιά, για αυτό και είναι η φύση της είναι πιο ευαίσθητη πιο ρομαντική πιο συναισθηματική σε αντίθεση με τους άντρες που είναι κατά ένα εμφανή βαθμό ρηχοί ''ζωώδης'' και άμεσοι. Σαφώς και υπάρχουν εξαιρέσεις. Μερικοί θα πουν τι αδικία!
 Ο λόγος είναι ότι η θηλυκή ενέργεια είναι αυτή που θα εμψυχώνει και θα στηρίξει στις αδυναμίες την αρσενική ώστε να δημιουργήσει οικογένεια και φυσικά να την προστατέψει. Θα έχετε ακούσει άντρες να λένε αν δεν είχα την γυναίκα μου θα είχα ψοφήσει, θα είχαμε βρομίσει κτλ. Όταν πάει η σεξουαλική ενέργεια στο 4 τσάκρα-στην καρδιά ο άνθρωπος αρχίζει να βάζει παντού αγάπη. Η αγάπη είναι σαν το αλάτι πάντα νοστιμίζει, και αρχίζει να προσπερνά εγωισμούς και ανόητες αντιπαλότητες. Aν νιώθει συνέχεια ενοχές η σεξουαλική ενέργεια μένει συνέχεια στο 2 τσάκρα θα έχει μίση και εθισμούς η θα είναι πολύ επιρρεπής σε εθισμούς, και αν νιώθει ντροπή γενικώς θα είναι απογοητευτικός προς την απόλαυση και την προσφορά.
Δυστυχώς δίχως προσπάθειες και γνώσεις αφήνουν την σεξουαλική ενέργεια μόνο στην ηδονή και την εφήμερη απόλαυση, ώσπου κάποια στιγμή αργά η γρήγορα έρχεται ο κορεσμός και δεν βρίσκουν ούτε εκεί νόημα η απόλαυση. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι νέοι ψάχνουν σεξουαλικές απολαύσεις αλλά το ότι προσκολλούν εκεί για πάντα, είναι φυσιολογικό στις αρχές κάποιος άνθρωπος να είναι κυρίως επιφανειακός μέχρι ένα σημείο ωριμότητας γιατί και το σεξ είναι και αυτό ένα στάδιο ωρίμανσης, και το να προσκολλήσει για πάντα κάποιος μόνο στο σεξ είναι φυσιολογικό αλλά είναι αντί-εξελικτικό. Και πολλοί από αυτούς μπορούν να οδηγηθούν πολύ εύκολα σε διαστροφές για να βρούν ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση και απολαύσεις. Οι άνθρωποι που δεν είναι μόνο προσκολλημένοι στην ικανοποίηση... με τον καιρό οι σκέψεις τους τα συναισθήματα τους  γίνονται βαθύτερα, η ζωή αποκτά πιο βαθύ νόημα γίνονται πιο πνευματώδης και αλλάζει η οπτική τους και ο τρόπος που αγαπούν αλλά και βλέπουν, τους μειώνεται ο εγωισμός και η επιπολαιότητα. Στις μικρές ηλικίες πρέπει να δείχνουμε κατανόηση,γιατί μαθαίνουν αναζητούν είναι σαν τα μωρά που ότι βρίσκουν το βάζουν στο στόμα τους για να μάθουν να δουν. Γενικά η ψυχή έχει κάποιους κώδικες ηθικής γύρω από το τι πρέπει να γίνεται και τι όχι στο σεξ και την σεξουαλική απελευθέρωση και συμπεριφορά, ας φροντίζεται να μην τα παραβαίνεται ας είναι τα σύνορά σας. Η απεριόριστη σεξουαλική ελευθερία και πράξη χωρίς κάποια ψυχική επαφή δεν εξελίσει τίποτα και μερικές φορές το αντίθετο. Γενικώς πρέπει να υπάρχει κάποιο μέτρο η πολύ σεξουαλική καταπίεση όπως και η πολύ σεξουαλική απελευθέρωση μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ένα μπάχαλο.


ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ
 Η σεξουαλική ενέργεια λέγεται έτσι επειδή εγχύεται με το σεξ μέσω των νεύρων από τα γενετικά όργανα. Είμαστε σαν μπαταρίες έχουμε ενέργεια την οποία ξοδεύουμε, βέβαια αναπληρώνεται ως ένα βαθμό ο οποίος μειώνεται μετά τα 18-21. Όταν αυτή η ενέργεια ξοδευτεί κατά πολύ ο άνθρωπος αποδυναμώνετε ασχημαίνει, γερνάει, αποβλακώνεται. Θα έχετε δει σε ταινίες και κόμικς όπου κάποιος σκοτεινός άρχοντας ρουφάει την ψυχή κάποιου και όσο γίνεται αυτή διαδικασία το σώμα λεπταίνει ασχημαίνει αποδυναμώνεται και κυρίως γερνάει τελείως. Κάτι τέτοιο βλέπουμε και στην ταινία ο μάγος τους οζ(2013). Αυτή είναι μια μορφή βαμπιρισμού όπου ρουφιέται η σεξουαλική ενέργεια. Ύστερα από πολλά χρόνια πολλών και άσκοπων σεξουαλικών σπαταλών οι άνθρωποι είναι σαν αποβλακωμένοι ως προς την ενεργητικότητα τους τον λόγο τους οι γυναίκες μοιάζουν σαν να έχουν χάσει τους χυμούς τους την σφριγηλότατα τους, μερικοί θα πουν είναι η ταλαιπωρία από την ζωή, αν γίνετε πιο προσεκτικοί θα καταλάβετε την διαφορά. Είμαστε σαν τα σαπούνια κάθε φορά χάνουμε και ένα μικρό ποσοστό, δεν χρειάζεται να μας πιάνει πανικός έχουμε αρκετό για να ξοδέψουμε ως ένα σημείο όμως, όπως η μπαταρία του κινητού. Ένας μέσος όρος ξοδέματος που έχει ο άνθρωπος είναι 4000-7000 από εκεί και πάνω δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση και απλά υπάρχει η κάθοδος όπως νευρασθένιες ακόμα και θάνατος. Aπό τις 2000-3000 μπορούμε να νιώσουμε μεγάλη πτώση.
ΓΗΡΑΣ:παρατηρήστε ότι οι παππούδες πεθαίνουν πιο γρήγορα από τις γιαγιάδες που οι γιαγιάδες  είναι στην κλιμακτήριο και δεν έχουν τον βαθμό ορμονών να τις υποστηρίζει στην υγεία. επειδή οι γιαγιάδες δεν γνώριζαν η δεν έπραταν την αυτο-ικανοποίηση, η οποία δεν είναι κάτι κακό αλλά όταν γίνει σύστημα είναι κακό για αυτό και στους εφήβους γίνεται μεγάλη αναπλήρωση. Φαίνεται πως η αναπλήρωση σεξουαλικής ενέργειας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ορμόνες, οι μεσήλικες θα μπορούσαν να πίνουν τσάι από αφροδισιακά βότανα ας κάνουν όμως μια έρευνα πρώτα.
Η φθορά ως προς το γήρας αυξάνεται με την αλόγιστη απώλεια υγρών http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231183806 Το γλυκό που έφαγες χτες δεν έχει καμία απόλαυση σήμερα.
Επίσης
ΑΠΟΒΛΆΚΩΣΗ: Τα εγκεφαλονωτιαία υγρά επικοινωνούν μέσο της σπονδυλικής στήλης και κατά ένα ποσοστό με τα γενετικά όργανα.Η αλόγιστη εκροή σεξουαλικών υγρών αποδυναμώνει τον εγκέφαλο και μειώνει πολύ την ανάπλαση του. http://www.thefreelibrary.com/Sperm+Cells+Promote+Regeneration+of+Brain+Cells-a018581727  πατήστε στο youtube cerebrospinal fluid circulation  υπάρχουν διάφορα βιντεάκια π,χ, https://www.youtube.com/watch?v=mQw5FGdcHVA Κάτι παρόμοιο αναφέρετε και στην μυστική θεολογία του αγίου Γρηγορίου Νύσσης: είναι όπως το νερό το όποιο είναι μέσα σε ένα στεγανό σωλήνα και κινητέ όρθιο πολλές φόρες από την πίεση που το σπρώχνει προς τα πάνω επειδή δεν έχει που να διαφύγει μολονότι η φυσική του κίνηση είναι κατωφερής όπως και ο ανθρωπινός νους. Δηλαδή όταν συσσωρεύετε ανεβαίνει ψηλά γιατί δεν έχει που αλλού να πάει και τότε ενεργοποιεί της ψυχικές μας δυνάμεις. Σαφώς για την ανάπτυξη ψυχικών δυνάμεων δεν απαιτείτε μόνο εγκράτεια αλλά είναι το πιο απαραίτητο, τα υπόλοιπα δευτεύρον π,χ, διαλογισμός προσευχή οραματισμός αναπνοές τσάκρα.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΖΩΗ:Στην σημερινή εποχή κυνηγούν όλο και περισσότερο την ηδονή μέχρι που παύουν να είναι κύριοι του εαυτοί τους. Οι μύστες και οι ιερείς όρισαν κάποιους φραγμούς ώστε ο άνθρωπος να μην φέρεται σαν ζώο και να γίνεται υποχείριων των ορέξεων του. Πολλοί θα πουν μια ζωή την έχουμε, ναι, αλλά δεν γνωρίζουν μερικά πραγματάκια στο υλικό κομμάτι, αν δούλευαν περισσότερο την ποιότητα και τον έρωτα θα είχαν μεγαλύτερες ηδονές, όμως το θέμα δεν είναι οι ηδονές. Oι άνθρωποι όταν χάνουν τους φραγμούς τους γίνονται αδύναμοι και δεν μπορούν να πουν ένα όχι μπορούν να κάνουν όργια, κτηνοβασίες, κοπρολαγνίες. Όλα αυτά καταστρέφουν τα ενεργειακά σώματα γεμίζουν με αμαρτίες δηλαδή λάθοι, errors-σφάλματα, ενεργειακούς λεκέδες, χρωματικός μαύρες τρύπες στην κυριολεξία, οι οποίες εμποδίζουν τον άνθρωπο να πάει στους διάφορους παραδείσους. Όταν πεθαίνουμε συνεχίζουμε την ζωή μας με τα ενεργειακά μας σώματα που έχει ενδυθεί η ψυχή και που εγκαταλείπουν το φυσικό μας σώμα κατά τον θάνατο,στις επόμενες διαστάσεις ανάλογα το πόσο βρώμικα είναι τα σώματα μας πάμε και στο ανάλογο υποεπίπεδο της κάθε διάστασης,είναι θέμα φυσικής. Όσο πιο χαμηλό είναι το υποεπίπεδο τόσο πιο σκοτεινές οντότητες υπάρχουν, ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει ύπερ-άνθρωπες προσπάθειες για να ξεφύγει από όλα αυτά. Αν έχετε δει κάποιο εφιάλτη-όνειρο όπου είστε σε κάποιο χώρο πανομοιότυπο του φυσικού, π,χ, στο σχολείο στο σπίτι κτλ και τα χρώματα ήταν κάπως άσχημα η μουντά και βιώνατε τεράστιο τρόμο χωρίς να υπάρχει κάποιο τέρας φάντασμα κτλ μόλις πήρατε μια μικρή γεύση των κατώτερων υποεπιπέδων των διαστάσεων,και αν είδατε κάποια σκιά κάποια φιγούρα που να σας κατατρόμαξε μόλις είδατε μερικούς κάτοικους. Όσοι είδατε τέτοια όνειρα είναι κάτι φυσικό η ψυχή είναι περίεργη,πολύ πολύ σπάνια είναι μια προειδοποίηση για να συνετιστούμε.Όταν λένε για διάφορους νεκρούς που περνούσαν ανεμπόδιστοι από σκοτεινές οντότητες ήταν αυτοί που δεν είχαν βαριά και λερωμένα ενεργειακά σώματα.Όλοι έχουμε κάποιες αμαρτίες το κακό είναι τα πάθη και οι βαριές αμαρτίες. Βέβαια άλλο πάθος για χορό και άλλο πάθος για να βασανίζω. Όσοι είναι έκφυλοι, άσωτοι... μπορούν να αλλάξουν και να καθαριστούν απαλλαχθούν  με νηστεία με προσευχή με μετάνοια με μεταστροφή και η προσπάθεια μόνο μετράει αν το θελήσουν θα τα καταφέρουν,δεν είναι κάτι εύκολο. ΔΕΝ χρειάζεται να μας καταβάλει κάποιος πανικός ή τρόμος, ή απελπισία ΌΛΑ διορθώνονται και εξελίσσονται, αλλιώς δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Όσοι θα ήθελαν μια ιδέα για την άλλη ζωή. http://psaras9.blogspot.gr/2014/07/k-1.html   http://psaras9.blogspot.gr/2014/07/k-2.html καιhttp://psaras9.blogspot.gr/2014/08/k-3.html


ΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΜΑΡΤΙΑ
Οι σχέσεις γενικώς δεν είναι κακές δεν είναι αμαρτία ιδίως αν οδηγούν κάπου από πνευματικής πλευράς,γιατί δίνουν μεγάλες ευκαιρίες στην ζωή του κάθε ανθρώπου να δημιουργήσει και να παράγει πράγματα και να αποκτά εμπειρίες που διανοητικά να τους βελτιώνουν. Αυτό μπορείτε να το δείτε αν μελετήσετε τους-ις πρώην σαν ένα ιερό ταξίδι η ιερές ψυχές, όπου αυτό που είστε δεν θα ήσασταν αν δεν υπήρχαν, είτε είναι καλή είτε ζημιογόνα η εκάστοτε σχέση μελετήστε τον σκοπό και την αιτία όλων αυτών,γράψτε και κάντε κάποια σχεδιαγράμματα δουλέψτε το μόνοι σας. Βέβαια οι σχέσεις καταστρέφονται καθώς μεγαλώνουμε γιατί πολύ απλά αλλάζουμε,στην σχέση σωστό είναι όχι μόνο να σε γεμίζει ο άλλος-η αλλά να είναι αμοιβαίο, σε γενικές γραμμές οι σχέσεις πετυχαίνουν όταν είσαι σε σχέση και μοιράζεσαι την πληρότητα σου, όταν δεν υπάρχει επικριτικότητα γιατί συρρικνώνεται-μαζεύετε το πνεύμα ο έρωτας η εκφραστικότητα, πολλά ζευγάρια είναι σαν ξένοι μεταξύ τους και παραμένουν. Στις σχέσεις και όχι μόνο μην στηρίζεσαι 100% σε ανθρώπους είναι ατελής και θα σε πληγώσουν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τους αγαπάς. Στο θέμα του γάμου ο πετυχημένος γάμος είναι αυτός που έχεις βρει το σωστό άνθρωπο και που είσαι και εσύ σωστός άνθρωπος,αλλιώς τα πράγματα θέλουν αγώνα. Οι αλυσίδες δεν στεριώνουν τον γάμο δηλαδή η αυταρχικότητα η κτητικότητα ή ο έλεγχος, αυτό που κρατά τον γάμο είναι τα χιλιάδες νήματα τα οποία είναι οι στιγμές είναι όπως τα σχοινιά των καραβιών που αποτελούνται από πολλά νήματα, για αυτό να κάνετε πολλά πράγματα να αποταμιεύετε στιγμές όχι όμως για να δέσετε τον η την σχέση αλλά για να την χαρείτε. Πολλοί-ες κάνουν παιχνίδια τεχνάσματα σκηνικά για να καλυτερεύσουν τα πράγματα, ας μάθουν πως η αγάπη τα καλυτερεύει όλα.Εάν έχετε κάνει κάποια σφάλματα βρείτε τρόπο να τα διορθώσετε και δείτε ποία είναι η ποιότητα των συναισθημάτων σας,επίσης να είστε ανοικτοί σε θέματα για συζήτηση χωρίς επικριτικότητα.
Όσο για το τι είναι αμαρτία και τι όχι όσο απλό θα μπορούσε να φανεί άλλο τόσο περίπλοκο μπορεί να φανεί, οι άνθρωποι έχουν την τάση να συγχέουν τα πάντα με τα πάντα. Θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω το κάθε μυαλό.

ΑΜΑΡΤΙΑ: Έχουμε δύο εαυτούς τον ανώτερο και τον κατώτερο. Ο κατώτερος είναι οι ορμόνες μας, οι ασυνείδητες ορμές μας που είναι βαθιά μέσα μας για να επιβιώνουμε, είναι το αιθερικό μας σώμα που τα τρέφει,και είναι και μια ουσία στο επόμενο ενεργειακό μας σώμα το αστρικό που λέγετε κάμα που σημαίνει επιθυμία και δημιουργεί την ανάγκη για αισθήσεις για αυτό και οι άνθρωποι αισθάνονται και σκέφτονται μαζί, αν δεν το είχαμε θα ήμασταν σαν ρομπότ δεν θα είχαμε επιθυμίες η έρωτα δεν θα υπήρχε έναυσμα για κάτι. Ο ανώτερος εαυτός είναι το μάνας η αλλιώς η νοημοσύνη στο αστρικό σώμα που και αισθάνεται αλλά και έχει νοημοσύνη και απορρίπτει, επίσης ο ανώτερος εαυτός είναι σχεδόν όλο το σύνολο των άλλων ενεργειακών σωμάτων και η ψυχή άλλοι το λένε σπίθα η ΕΓΩ. Ανάλογα αυτόν που έχεις ταΐσει περισσότερο έτσι θα τα βλέπεις, π,χ, κάποιος που κάνει όργια και δεν τα βρίσκει βλαβερά γιατί τα βλέπει μέσα από τα γυαλιά του κατώτερου εαυτού, είναι σαν ένα ζώο αν του αρέσει κάτι δεν καταλαβαίνει ότι είναι κακό και άντε να του το εξηγήσεις. Για αυτό όλοι οι αρχαίοι λαοί έκαναν νηστείες για να μην τρέφεται ο κατώτερος εαυτός, ώστε μέσα από την παροδική στέρηση τροφής και των παθών κυρίως  να μπορεί να δυναμώνει ο άλλος εαυτός και να διακρίνει τι πρέπει και τι όχι. Επίσης κάτι άλλο επίκαιρο το παραφύσιν σεξ το οποίο στις μέρες μας μπορώ να πω πως είναι πολύ καλά πλασαρισμένο ενεργοποιεί στην γυναίκα πολύ τον κατώτερο εαυτό της όπως και στον άντρα,ο λόγος που γίνεται αυτό είναι: έτσι όπως ο άνθρωπος είναι μια μπαταρία,έτσι έχει και πόλους. Η αρνητική ενέργεια που υπάρχει γενικά στο πρωκτό μεταφέρνεται στα όργανα του άντρα και μετέπειτα στην γυναίκα αλλά και μέσο του σεξ,όπως και να έχει αυτό τραυματίζει-μολύνει τα ενεργειακά σώματα. Αμαρτία σημαίνει λάθος έχοντας αυτό το πράγμα στο μυαλό μας μαζί με ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ καταλαβαίνουμε τι είναι αμαρτία. Τι είναι λάθος κάποιοι ερωτευμένοι που κάνουν έρωτα ή κάποιος παντρεμένος που κακομεταχειρίζεται την γυναίκα του με την πρόφαση τώρα είμαστε παντρεμένοι. Ποίος έκανε μεγαλύτερη αμαρτία η γυναίκα που απάτησε τον άντρα της ή αυτός που ποτέ δεν την πρόσεχε που δεν της έλεγε ένα καλό λόγο όταν στολίζονταν και δεν την πρόσεχε. Τώρα, όσοι διαβάζουν διάφορα πράγματα σε διάφορα ιερά βιβλία και συγγράμματα για το τι είναι και δεν είναι αμαρτία, αντί να τα βαράνε στους άλλους ας στα βαράνε καλύτερα στο κεφάλι τους. Ένας ιερέας και όχι μόνο που είχε ή έχει σεξουαλική ζωή δεν είναι τόσο επικριτικός με το σεξ ούτε δίνουν τόση βαρύτητα για το πόσο αμαρτωλοί είναι οι άλλοι που κάνουν σεξ. Τα πνευματικά αμαρτήματα είναι πολύ πιο σοβαρά από τα σαρκικά,κάντε ένα παράξενο πείραμα: Έχετε ένα βάζο με ένα έντομο η ένα μικρό σαυράκι μία φορά που θα είστε πολύ θυμωμένος εκπνέετε μέσα στο βάζο για μερικά λεπτά και να εκτονώνετε τα συναισθήματα σας στο έντομο, σε λίγα λεπτά θα είναι νεκρό,τόσο μεγάλη δύναμη έχει το μίσος. Στα παιδιά πρέπει να διδαχτεί ότι οι γυναίκες όπως και οι άντρες δεν είναι αντικείμενο ηδονής ιδίως στα αγόρια γιατί οι φιλήδονες ορμές θα τα κάνουν να μην έχουν συναίσθηση του τι προξενεύουν με το να εκμεταλλεύονται. Ανεβάστε τον πήχη του μπράβο η επικρότηση να υπάρχει για ένα άθλο για ένα επίτευγμα όχι για τον ποιον κέρδισε.. η πόσες έριξε.. βέβαια να τα ενθαρρύνεται να συναναστρέφονται μεταξύ τους τα δύο φίλα. ΔΕΙΤΕ τους άντρες και τις γυναίκες πόσο σοφοί είναι στο να εξαπατούν ο ένας τον άλλον και να τους-ις ρίχνουν στο κρεβάτι,και δείτε πόσοι-ες ξέρουν να ξυπνήσουν τα ιδανικά του-ης άλλης-ου. Μέχρι τι βαθμό χαράς μπορεί να έχει ένας άντρας όταν βλέπει την γυναίκα μόνο για το σεξ; δεν θα ξενερώνει γρήγορα; λογικό δεν είναι μετά αυτός-η να θέλει μετά άλλο σύντροφο; πόσο νομίζετε ότι θα την υπολογίζει; Μέχρι τι στόχους θα έχει ένα τέτοιο ζευγάρι; Γιατί ένας ενδιαφέρον άνθρωπος να δεσμευτεί με έναν που βλέπει μόνο σάρκα; Κοιτάξτε πόσο εύκολα βαριούνται χωρίζουν και ξανά πάλι τα ίδια.Βλέπετε ότι αμαρτωλές-λανθασμένες κοσμοθεωρίες που έχουν πολλοί άνθρωποι έχουν βάση το πως τους τα έμαθαν, όσοι θα ήθελαν κάτι παραπάνω κάτι διαφορετικό για τα παιδιά τους μπορούν να μπουν στο http://www.politeianet.gr στο www.public.gr στο www.e-shop.gr ή www.amazon.com και να ψάξουν για παιδαγωγικά βιβλία στα μενού και άλλα πράγματα που θα έκαναν το παιδί τους ποίο πλούσιο άνθρωπο άρα και ευτυχή στο μέλλον.

Διάφοροι πολεμιστές, ιππότες από μυστικά τάγματα και άλλα διάφορα, μπορεί να διαβάσουμε πως έκαναν σεξ ή μη ολοκληρωμένο σεξ μεταξύ τους για να αυξήσουν την αρσενική τους ενέργεια ώστε να έχουν δύναμη στα βασανιστήρια που μπορεί να υποστούν η για να έχουν παραπάνω δύναμη, η και υπερφυσικές δυνάμεις. Οι υπερφυσικές δυνάμεις αναπτύσσονται πολύ αργά,χωρίς την θηλυκή ενέργεια δεν μπορεί κάποιος να φτάσει ψηλά, αλλιώς δεν θα υπήρχε η θηλυκή, μόνο με ένα στοιχείο δεν μπορείς να μαγειρέψεις, αυτό που θα μπορούσαν να αποκτήσουν είναι κάποια παραπάνω θάρρος και κουράγιο, πράγματα που θα μπορούσαν να αποκτήσουν και από μία συχνή ομαδική προσευχή η κάποιο διαλογισμό. Σε άλλες ιστορίες μπορούμε να ακούσουμε όπως στο ναό της Αφροδίτης στην αρχαία Κόρινθο για τις ''ιερές'' πόρνες όπως τις έλεγαν όπου ήταν σε ναούς και έκαναν σεξ ώστε η θηλυκή ενέργεια να διαχέεται και η γη να είναι γόνιμη και άλλα διάφορα, αυτό δεν ισχύει για το αν είναι γόνιμη η γη πολύ πιο σημαντικό ρόλο παίζει το συναίσθημα και η πίστη του ανθρώπου γιατί ενσαρκώνεται στην ύλη.
Στις εποχές μας κυρίως και όχι μόνο υπόσχονται σε μαθητές ότι με κάποια σεξουαλικά όργια η σεξ με κάποιον θα αποκτήσουν δυνάμεις θα ξεκλειδώσουν πράγματα και άλλα διάφορα, όπως η σεξουαλική ενέργεια είναι πανίσχυρη και εμείς ξέρουμε τα μυστικά και άλλα πολλά παραμύθια. Στους χώρους αυτούς δύο πράγματα γίνονται.
1)Το πιο σύνηθες απλά εκμεταλλεύονται κόσμο για να πηδάνε και να περνάνε καλά, και άντε μετά ο φαντασμένος μαθητής να καταλάβει τι παίζεται.
2)Όταν γίνεται σεξ εκλύονται μεγάλα ποσά ενέργειας. από αυτά τρέφονται κάποια αστρικά πλάσματα- ζιζάνια ακόμα και πνεύματα και αποκτούν μεγάλη δύναμη είναι το μεγαλύτερο έδεσμα τους, για αυτό στις ιεροτελεστίες που κάνουν οι μύστες σεξ η κάποια ομαδικά.. τα κάνουν ενώ είναι μέσα σε έναν κύκλο, ο κύκλος είναι προστασία, και φροντίζουν να μην την παίρνουν τα αστρικά πλάσματα. Πολλά κακά δεν θα γινόντουσαν αν δεν τρεφόντουσαν αυτά τα πλάσματα,διότι αποκτούν δύναμη και προκαλούν μεγάλο κακό,δείτε πως μαζί με την ταυτόχρονη αύξηση του πορνό και του σεξ ενώ είναι χορτασμένοι οι άνθρωποι δείτε πόσο αυξάνονται οι διαστροφές οι κακοποιήσεις οι βιασμοί κτλ. Υπάρχουν και τα καλά πνεύματα που και αυτά τρέφονται αλλά δίνουν δώρα, αυτό γίνεται και έρχονται όταν κάποιοι κάνουν σεξ και βλέπει ο-η άλλος-η τον σύντροφο όχι μόνο σαν σάρκα αλλά σαν μια θεϊκή έκφραση  δεν βλέπουν το σεξ μόνο σαν ηδονή αλλά και σαν αγάπη σαν ανώτερο σκοπό και ζητάει o εραστής ή και οι 2 με το πνεύμα του με την εσωτερική του φωνή να έρθουν όλα τα καλά πνεύματα, έρχονται και αυτά στο συμπόσιο και αφήνουν τα δώρα τους. Αυτά τα κάνουν κυρίως οι μάγοι που ο νους τους και το πνεύμα τους το μισό είναι εδώ και το άλλο μισό στον άλλον κόσμο, αυτά μπορεί να φαίνονται τρέλες αλλά είναι πράγματα που οι ενορατικοί τα βλέπουν. Ενορατικοί είναι αυτοί που έχουν ξεκλειδώσει το 3 μάτι.
Επανέρχοντας λοιπόν αυτό που γίνεται είναι γιατί θέλουν να ικανοποιήσουν πνεύματα κτλ για δικούς τους σκοπούς, ή θέλουν με κάποιο τρόπο αυτό το ποσό ενέργειας να το μεταφέρουν σε κάποιο κρύσταλλο με την σκέψη τους κυρίως μην ξεχνάτε για μαγεία μιλάμε(θα έλεγα πως ματαιοπονούν), ή μπορεί κάποιοι να μην είναι πραγματικοί άνθρωποι και να τρέφονται έτσι,είτε απλά είναι και αυτοί όπως και τα θύματα φαντασμένα και νομίζουν ότι κάτι κάνουν η θα καταφέρουν. Όπως και να έχει δεν μπορεί να αναπτυχθεί κάποια δύναμη, να ανέβει η σεξουαλική ενέργεια δηλαδή, γιατί δεν μπορείς να τους αγαπάς σέβεσαι ποθείς θαυμάζει όλους ενώ είσαι μέσα σε τόσα ηδονισμένα κορμιά; και αν ναι για πόση ώρα; είναι αμοιβαίο; και ακόμα και αν είναι έτσι για πόσο καιρό θα είναι; για κάτι παραπάνω.... απαιτούνται 1 άντρας 1 γυναίκα,τέλος. Όλα αυτά δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας Θεού η διαβόλου είναι θέμα ολιστικής φυσιολογίας,κοσμικών τάξεων και συμπαντικών νόμων,σε γενικές γραμμές με πολύ βρώμικα ενεργειακά σώματα δεν πας κάπου καλά, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ασύδοτους...Όλα μπορούν να αλλάξουν.

ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΜΥΣΤΕΣ:Στην Ασία μερικοί γιόγκι παίρνουν τον μαθητή και του ξεδιαλύνουν αποσαφηνίζουν τα πάντα ώστε να μην έχει φοβίες, ανασφάλειες, δογματικότητα, του διευρύνουν τον νου, και κάνει νηστείες αναπνοές  ζει όσο πιο φυσικά μπορεί, ύστερα από χρόνια όταν οριστεί ότι είναι έτοιμος του γνωρίζουν μία κοπέλα που να του αντιστοιχεί και αναλογεί σε όλα τα επίπεδα και μένουν μαζί για 3-5 μήνες χωρίς να την ακουμπάει αλλά να την θαυμάζει ως μια θεϊκή εκδήλωση μετά το πέρασμα των μηνών αγκαλιάζονται με αγνότητα ώστε το σεξ να διαρκεί ώρες χωρίς να χάνουν πολλά σεξουαλικά υγρά. Είναι θα λέγαμε σεξουαλικοί σαολίν, ελέγχουν κάθε ορμή βέβαια για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν αγνοί και δυνατοί σωματικά και πνευματικά. Αγκαλίαζονται και χαϊδεύονται και το βιώνουν όπως τα μωρά, λένε ότι ο πρώτος έρωτας του παιδιού είναι ο γονέας,το οποίο έχει παρανοηθεί. το μωρό δεν μπορεί να σκεφτεί η να νιώσει τον έρωτα όπως ένας μεγάλος άνθρωπος,απλά για το μωρό είναι έρωτας μια αγκαλιά ένα χάδι,είναι κάτι πολύ αγνό αλλά δυνατό για το μωρό είναι κάτι που εμείς δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε,μιλάμε για μωρό για παιδί όχι για έφηβο ή ενήλικο. Ύστερα από χρόνια αυτοί γίνονται αθάνατοι στο γήρας, ο χρόνος δεν τους αγγίζει οι ορμόνες δεν πέφτουν αναγεννιούνται τόσο τα κύτταρα τους που μένουν σταθεροί, και υπερτερούν πνευματικός σε σύγκριση με τον μέσο σημερινό άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν στην αφάνεια και βοηθούν τις κοινωνίες αλλά ποτέ δεν μαθαίνεται, ή απλά απολαμβάνουν την ζωή. Πολλοί θα πουν μα καλά δεν βαριούνται; OXI δεν βαριούνται δεν είναι μαρτύριο η αθανασία, το αν θα βρεθείς είναι θέμα κατάστασης συνείδησης όσο είσαι ενωμένος με το θείο δεν μπορείς να βαρεθείς ίσα ίσα που θες και άλλο,αυτοί λοιπόν μπορούν αργότερα να πηγαίνουν και σε άλλες διαστάσεις με τα ενεργειακά τους σώματα και να απολαμβάνουν τα υποεπίπεδα της κάθε διάστασης που μπορούν να φτάσουν και μετά να ξανά επιστρέφουν στα φυσικά τους. Θυμηθείτε τα φτερά στο κηρύκειο. Η αθανασία γίνεται μόλις το 7 τσάκρα ανοίξει μεγαλώσει σαν ανθισμένο λουλούδι δηλαδή. Έτσι όπως το λουλούδι έχει πέταλα έτσι και το τσάκρα έχει ακτίνες παχιές και μοιάζει σαν λουλούδι http://psaras9.blogspot.gr/2014/12/1.html  Τότε αρχίζει και περιστρέφετε πολύ γρήγορα και ακτινοβολεί, αυτό το λένε το λουλούδι της ζωής,τρέφει με τόση πολύ αιθερική ενέργεια το σώμα που μένει αθάνατο στο γήρας.ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ το 7 τσακρα απορροφά και διανέμει τόση ενέργεια ώστε το σώμα που δέχεται τόση ενέργεια νικά το γήρας. Βέβαια αν κάποιος τους πυροβολούσε στο κεφάλι θα πέθαιναν, δεν είναι άφθαρτοι. Η αφθαρσία είναι άλλο επίπεδο αθανασίας,όπως και η αναγέννηση και η ανάσταση. Το να μιλάμε για αθανασία είναι σαν να μιλάμε για κλωνοποίηση στο μεσαίωνα ή τρελός θα ονομαστείς ή βλάσφημος και αιρετικός.
 Πολλοί στρέφονται προς το τάντρα το οποίο στην ουσία σου διδάσκει να μην είσαι ζωώδης να έχεις ένα πιο ευγενή και εκλεπτυσμένο τρόπο απόλαυσης το κακό είναι ότι πολλοί χάνονται σε δυσνόητες διδασκαλίες και άκαρπες φιλοσοφίες,το ταντρικό σεξ από μόνο του δεν σε φτάνει στην αθανασία του γήρατος,ή κάτι παρεμφερές δεν είναι μόνο το σεξ είναι και η στάση πνεύματος και ζωής δεν νιώθουν ζήλιες κτητικότητα, μίσος, δεν δολοπλοκούν με το μυαλό τους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θυμώνουν άνθρωποι είμαστε απλά δεν προσκολούν δεν καταναγκάζουν τον εαυτό τους. Και γίνονται ΉΛΙΟΙ λάμπουν χωρίς να περιμένουν κάτι η να έχουν ανάγκη κάτι για να λάμψουν, δηλαδή αγαπούν χωρίς να περιμένουν ανταπόκριση,αγαπάτε αλλήλους, για να φτάσει κάποιος σε αυτό το επίπεδο πρέπει να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κάθαρσης, νηστεία διαλογισμός αυτοκριτική αυτογνωσία να έχεις έναν υψηλό σκοπό. Λάμπουν σαν ήλιοι και συμπεριφέρονται σαν μέλισσες δηλαδή κρατούν όλα τα καλά-γύρη και προχωρούν και σιγά σιγά μέσα τους μαζεύουν μέλι. Αυτά έπρεπε να διδάσκουν οι ιερείς και όχι να στήνουν στο τοίχο τον καθένα για το τι είναι αμαρτία και τι όχι γεμίζοντας τον φόβο και ενοχές, από την άλλη όμως μπαίνει και ένα σωτήριο φρένο έτσι στο ζώο που έχουμε μέσα μας με το φόβο της αμαρτίας,αλλιώς έτσι όπως είναι σήμερα η μάζα μπορεί να μετατρέψει μια πολιτισμένη κοινωνία σε ζούγκλα. Αλλά αυτό δεν είναι κατάσταση,πρέπει να αλλάξει.Όταν κάποιος είναι νέος έλκεται πολύ από το άλλο φύλο μετά μεγαλώνει και θέλει να κάνει οικογένεια να διαιωνιστεί, να δημιουργήσει να παράγει έργο,μετά όμως γερνάει εγκαταλείπει ενδιαφέρεται όλο και λιγότερο για την ζωή και αποκόβεται,είναι κουρασμένος,αμέτοχος, απλά υπάρχει. Αυτό συμβαίνει όχι επειδή γέρασε αλλά επειδή εξασθένησε το σεξουαλικό του ένστικτο η σεξουαλική του ενέργεια. Η σεξουαλική ενέργεια είναι αυτή που μας κρατά εδώ στην Γη. Αυτό το ήξεραν οι μοναχοί και οι μύστες και δίδασκαν στους μαθητές τους ότι αν θέλουν να ενωθούν με το Θεό, να φύγουν από εδώ, να απελευθερωθούν,πρέπει να καταργήσουν την σεξουαλική ενέργεια, με το να αποφεύγουν συνέχεια πόθους, επιθυμίες όνειρα δεσμούς τα πάντα και να μην συναναστρέφονται με άτομα του αντίθετου φύλου να μην τους νοιάζει να κάνουν παιδιά γενικώς πλήρως αποκοπή από τα εγκόσμια,γιατί ακόμα και αν δένεσαι με ανθρώπους ακόμα και στην άλλη ζωή νοιάζεσαι έχεις δεσμούς, έννοιες. για αυτό έβαζαν μικρά παιδιά στα μοναστήρια ιδίως αυτά που δεν είχαν κανέναν στον κόσμο, και γενικώς κλείνονταν στα μοναστήρια, όλα αυτά βασίζονταν σε γνώσεις μυστών.Είναι ένα είδος αυτοκτονίας απαρνιούνται την σεξουαλική ενέργεια δεν πάει προς τον εγκέφαλο. Αυτοί οι άνθρωποι αν τα καταφέρουν πάνε σε έναν κόσμο που ζουν μια ανεκδιήγητη αγάπη ζούνε μια νιρβάνα με τα πιο αιθερικά τους σώματα το βουδικό ή το ατμικό(ανατολίτικες ονομασίες αυτοί τις έσωσαν τις γνώσεις τους,οι δικές μας η κάηκαν ή είναι στο βατικανό). Αυτή την ένταση αγάπης την λένε και θέωση, είναι ένα φαινόμενο που ζουν οι ασκητές τυλίγονται από ένα φως και ζουν μια έκσταση αγάπης μια αδιανόητη αγαλίαση και είναι αυτό που επιζητούν αλλά διαρκεί για λίγο. Πολλοί λένε πως αυτός είναι ο προορισμός μας, η αλήθεια είναι πως έχουμε έναν άπειρο δημιουργό που θα δημιουργεί άπειρα και η εξέλιξη μας θα είναι άπειρη, οπότε δεν είναι αυτό κάποιο τέρμα.
Πάντως είναι μεγάλο λάθος που πάνε ανθρώπου στα μοναστήρια με το ζόρι η με κάποιον φόβο,συνήθως δεν τα καταφέρνουν σε αντίθεση με αυτούς που γίνονται μοναχοί ενώ έχουν ζήσει την ζωή τους και την ξέρουν και από την καλή και την ανάποδη και το ένιωσαν σαν κάλεσμα. Για αυτό και τα μοναστήρια σε δέχονται δοκιμαστικά να δούνε τελικά θες?αντέχεις? Σε παραπλήσια επίπεδα λίγο πιο κάτω μπορεί να φτάσει κάποιος και χωρίς να είναι μοναχός με το να κάνει οικονομία της σεξουαλικής του ενέργειας,να αφιερώνει ζωή του και την ενέργεια του για την πραγματοποίηση της βασιλείας του Θεού, να ζει την ζωή με ένταση να εργάζεται στην Γη για την ειρήνη την αγάπη.
Αντί αυτού οι άνθρωποι πάνε στα 2 άκρα, η θα κάνουν την πιο έκφυλη και διεστραμμένη ζωή  ή θα αποκόβονται από τα πάντα, μην πηγαίνετε στα άκρα ούτε στην διαστροφή ούτε στον πουριτανισμό. Για τους μοναχούς οι μισοί μύστες λένε ότι οι μοναχοί θα ξανά ενσαρκωθούν μετά από καιρό γιατί δεν πήραν όλα τα μαθήματα που έπρεπε,οι άλλοι μισοί λένε αποκλείεται, η αλήθεια; ποιός μπορεί ξέρει κάτι τέτοιο; Πάντως οι μοναχοί έχουν και αυτοί τον δικό τους δρόμους και συνδράμουν πολύ στο να μην γίνουν πολλά κακά, γίνονται μάχες μεγάλες και εμείς τα μαθαίνουμε σαν ιστοριούλες. Το κακό είναι παντού χωμένο, μην περιμένετε κάπου να συναντήσετε μόνο καλούς.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ,αν διώξετε την σεξουαλική ενέργεια θα είστε σαν ευνούχοι,η ζωή δεν θα έχει γεύση,θα είναι όλα στριφνά,δεν θα έχει νόημα η ζωή για εσάς, θα ζείτε μια απελπισία δεν θα έχει για εσάς καμία αίσθηση ο κόσμος καμία τέχνη η επιστήμη, όλα θα σας φαίνονται μάταια. Οι αρχαίοι ΕΛΛΗΝΕΣ το ήξεραν αυτό και λάτρευαν τον έρωτα,χωρίς ρωμαϊκες ασυδοσίες ή θρησκόληπτες σεμνοτυφίες,ήταν ερωτικός λαός με πάθος άρχισαν να αγαπούν την τέχνη να παράγουν τέχνη υψηλού επιπέδου έβλεπαν την ζωή με χαρά, δεν ήθελαν να μην σταματούν ανακαλύπτουν και να δημιουργούν. Υπάρχουν γέροι που δεν έδιωξαν(αποτραβήχτηκαν από την ζωή) την σεξουαλική τους ενέργεια και ενώ είναι με το ένα πόδι στο τάφο θέλουν να ζήσουν να μάθουν να ερωτευτούν να γίνουν νέοι. Τα ενεργειακά σώματα για αυτό μας τα έδωσε ο δημιουργός να είναι τα οχήματα μας για τους άλλους κόσμους και να επιστρέφουμε απολαμβάνοντας τον υλικό μας κόσμο το πιο μεγάλο προνόμιο και ο μεγαλύτερος φόρος, και αν ο κόσμος μας είναι χάλια χρέος μας να τον κάνουμε παράδεισο. Στην προσευχή λέμε ως εν ουρανώ και επί της γης,έτσι όπως είναι στον ουρανό να γίνει και στην ΓΗ. Στον ουρανό δεν υπάρχει θάνατος, αλλά αγάπη και ειρήνη.                                                          ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
Άλλοι βλέπουν το σεξ μόνο σαν τεχνική μόνο για ηδονή όπως τα ζώα, άλλοι βλέπουν το σεξ σαν ένωση με αγάπη και δημιουργία και άλλοι το βλέπουν σαν εφαλτήριο για να γίνουν θεοί.
ΌΣΟΙ ΈΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙ: Δεν πρέπει να το προτρέπουν να φυλάει π,χ, την γιαγιά η τον παππού κτλ για να είναι χαρούμενοι, το παιδί δεν θέλει να φιλάει κόσμο αλλά το κάνει γιατί τον προτρέπει ο θεός του δηλαδή ο γονιός του και ένα παιδί θα κάνει πολλά για να έχει χαρούμενο το θεό του. Το πρόβλημα σε όλο αυτό είναι ότι θα γίνει ένας άνθρωπος που θα ενδίδει, μια κοπέλα που θα είναι εύκολο θύμα σεξουαλικός για τους άντρες, ή θα είναι ένας άντρας που θα λυγίζει εύκολα στις προτροπές ιδίως όταν θα επιμένουν οι άλλοι. Ας δίνει φιλί το παιδάκι όπου γουστάρει και όποτε γουστάρει και μην κάνετε γκριμάτσες λύπης κτλ. Αν θέλετε φιλάκια να τα δίνετε μεταξύ σας.
ΟΣΟΙ ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΟΙ: Η αυτό-ικανοποίηση είναι κάτι το φυσικό δείχνει ζωή και ενέργεια δεν είναι κάτι το αμαρτωλό, είναι αμαρτωλό από την πλευρά ότι όταν γίνει τρόπος ζωής φθείρεις τον εαυτό σου πολύ και ότι μπορεί να αποκτήσεις κάποια πάθη. Όταν έχεις ορέξεις είναι σαν να έχεις πολλά παιδιά και να σου χτυπούν την πόρτα και το σαλόνι άντε ρε άνοιξε μας να βγούμε έξω να παίξουμε,αν τα αφήσεις θα ξαναέρθουν αλλά θα είναι κουρασμένα και αποδυναμωμένα,αν τα αφήνεις συνέχεια έξω θα σου φέρουν κακές παρέες(πάθη-αδυναμίες) και θα είναι λίγα τα παιδιά, αν δεν τα αφήνεις έξω και τα πολεμάς τιμωρώντας τα και θεωρώντας τα αμαρτία και διαβολικά θα δημιουργήσεις ντροπές ενοχές και νευρώσεις, αν τα προτρέψεις να πάνε πάνω να διαβάσουν θα μορφωθούν και θα σου παράγουν έργο στο μέλλον, και κάποιες φορές άμα δεν πάει άλλο άφηνε τα να ξεσκάνε και αυτά. Τα παιδιά συμβολίζουν την σεξουαλική ενέργεια το σπίτι το σώμα σου και η προτροπή να πάνε πάνω είναι ο ανώτερος σκοπός σου. Μπορεί κάποιος-α εκείνα τα λεπτά που έχει ορέξεις μπορεί να στείλει αυτή την ενέργεια προς το μυαλό εστιάζοντας όλο το μυαλό του για εκείνα τα λεπτά μόνο στο στόχο στο όνειρο του,τότε σιγά σιγά αναπτύσσονται κέντρα και δυνάμεις που θα σου φτιάξουν τον δρόμο για το όνειρο σου, είτε είναι αυτό το όνειρο να μάθεις μια ξένη γλώσσα, ένα πτυχίο, μία τέχνη ένα σύγγραμα,μία δύναμη... Αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα και επικίνδυνα μυστικά για αυτό φρόντισαν η να νιώθεις αμαρτωλός ή άξιος όταν το σπαταλάς, και καλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτό είναι το νόημα της ζωής, λάθος αυτός είναι ο μισός δρόμος,και το τέρμα δεν είναι μόνο ένα. Στο μέλλον μετά από χρόνια άσκησης από ένα σημείο και μετά αρχίζει να μειώνεται δραματικά ο φόβος στον άνθρωπο, θυμηθείτε τους αρχαίους Έλληνες πόσο ατρόμητοι ήταν σε σύγκριση με τους υπόλοιπους,ήταν ερωτικός λαός αλλά με σύνεση.
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ: Αλχημεία σεξουαλική με ομοφυλόφιλους-ες δεν γίνεται ακόμα και αν γινότανε δεν υπάρχει η θηλυκή ή αρσενική ενέργεια το άλλο υλικό=δεν οδηγεί κάπου δεν εξευγενίζετε κάτι. Στους ομοφυλόφιλους-ες απλά ανακατεύονται οι ενέργειες τους είναι πλυντήρια χωρίς απορρυπαντικό είναι αεροπλάνα χωρίς φτερά.
Η σεξουαλική αλχημεία γίνεται με ετερόφυλα ζευγάρια. Πρέπει να μην βλέπει ο ένας τον άλλον μόνο σαν σάρκα η κάποιο συμφέρον, αλλά και ότι θα κάνει έρωτα και με μία ψυχή και να είναι αμοιβαίο να το θέλουν,είναι λίγο δύσκολο γιατί αυτό προκαλεί αισθήματα ενότητας και αποτραβιούνται από μέσα τους, τι εγώ με αυτήν-ον; για πάντα μαζί; μπορώ να έχω καλύτερη-ο κτλ κτλ και έτσι μειώνεται η δράση της αλχημείας κατά πολύ ώς και τελείως.
α)Τα υλικά.. πρέπει να κοχλάσουν: πρέπει να ανάψουν οι ασφάλειες.. να υπάρχουν ματιές χάδια... λόγια που να αγγίζουν και την ψυχή και το κορμί σεξουαλική αλχημεία είναι ανακάτεμα πνεύματος και ύλης,να μην γίνει καμία διείσδυση.. ακόμα, δεν κάνει να χαθούν υγρά...
β)Η επανάσταση θέλει πολλούς: έτσι όπως ηδονίζονται κάποια σημεία του σώματος, έτσι μπορεί να ηδονιστεί κάθε πτυχή του σώματος,αυτό γίνεται με πρόθεση για κάτι τέτοιο με  παράταση της διείσδυσης με χάδια και φιλία στο σώμα γενικώς αλλά να είναι όλα αμοιβαία και ότι γίνεται να μην γίνεται με κάποιο σκοπό αλλά σαν απόλαυση σαν προσφορά είναι ένα παιχνίδι δυο σωμάτων. Η ηδονή είναι σαν μια επανάσταση όσο πιο πολλά άτομα-σημεία του σώματος διεργημένα''οργισμένα-άτομα'' τόσο μεγαλύτερο μπαμ.
γ)Ο χορός θέλει δύο: Ύστερα από όλα αυτά αλλά και κατά την διάρκεια όλων αυτών όταν είναι να φιληθείτε η φιλιέστε μεταφέρνει ο ένας προς τον άλλον μεγάλο ποσό ενέργειας όταν κατά το φίλημα υπάρχει μια πολύ μικρή μικρή συνεχές εισπνοή 50% από την μύτη και 50% από το στόμα,κοντά στο στόμα και πρόσωπο του-ης θα τα αισθανθείτε-βρείτε αυτά. Όταν εκείνες τις στιγμές αλλά και κατά την διείσδυση είναι πολύ κοντά τα μέτωπα σας θα νιώθεται στην περιοχή του μετώπου μία διέγερση σαν ρεύμα,η σαν μια ένωση μία μπάλα αναλόγος τον άνθρωπο,αυτό είναι η διαδικασία που περνάει αιθερική ενέργεια από τα τσάκρα του ενώς στον άλλον και γίνεται η αναβάθμιση... Κατά την διείσδυση ας συμμετέχει ο καθένας με τον τρόπο του.
δ)Το γλέντι δεν σταματά:Η σεξουαλική αλχημεία δεν σταματά εκεί μόλις τελείωση το σεξ, μετά υπάρχει το γέλιο τα χάδια οι αγκαλιές η κουβέντα το παιχνίδι ο ύπνος μαζί,πρέπει να είναι αμοιβαία αυτά και αληθινά ή έστω στην χειρότερη να υπάρχει προσπάθεια.
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ;;Όλα πρέπει να είναι αμοιβαία, είναι αυτό που λέμε δίνω ψυχή και σώμα αλλιώς έχουμε σεξ η έρωτα όχι σεξουαλική αλχημεία. Για αυτό για να υπάρξει ένα τέτοιο ζευγάρι πρέπει να εξαλειφθούν οι ντροπές οι αναστολές να έχουν διαβάσει και να ξέρουν μερικά πράγματα όπως αυτή η ανάρτηση για να είναι πιο διευρυμένοι νοητικά. Να μην κάνουν σεξ στις αρχές η να βρίσκουν άλλες λύσεις... αλλά να εμβαθύνουν ψυχικά ο ένας προς τον άλλον. Σαν συμπεριφορά δεν μπορούμε να χαλάμε τις αγάπες των άλλων μπορεί μια γυναίκα να έχει μια αγάπη φιλική και να μην είναι ερωτική. Με τον καιρό μειώνονται οι τάσεις για σεξ και αυξάνονται οι τάσεις για εργασία μεταξύ σας πνευματική ή υλική,αλλά υπάρχει μεγάλη χαρά. Μιλώντας και δείχνοντας τέτοια πράγματα ο άλλος-η αλλάζει ανοίγει το μυαλό, γίνεται δεκτικός, όσα πιο πολλά μαθαίνει κάποιος τόσο πιο πολύ κατανοεί,απλά απαιτείτε λίγο θάρρος όταν είναι να δείξεις κάτι το τελείως διαφορετικό, στην αρχή αν υπάρχει δυστακτικότητα ή άρνηση είναι φυσιολογικό. Τώρα αν κάποιοι δεν είναι ερωτευμένοι και θέλουν να το δοκιμάσουν έτσι,και πάλι μπορεί να γίνει η σεξουαλική αλχημεία,ανάλογα τις προθέσεις την καρδιά και το πνεύμα.
ΟΦΕΛΟΣ; Τα ζευγάρια αποκτούν μια χαρά που τους δίνει τόση δύναμη που αντέχουν τα πάντα ακόμα και να χωρίσουν αποκτούν τρομερή ψυχική κράση θάρρος και χαρά που μένει ανεξίτηλη Αν όλα είναι αληθινά μετά από χρόνια 3?5?15? ανάλογα, σταματάνε να γερνάνε σιγά σιγά. Αυτοί που πιστεύουν στα πνεύματα κτλ και δεν τους τρομάζουν όλα αυτά μπορούν να ζητούν από μέσα τους πνεύματα του καλού ελάτε και εσείς στο συμπόσιο,στο τέλος αφήνουν δώρα... μπορεί να είναι παραπάνω ψυχική δύναμη,απρόοπτες εμπνεύσεις,τύχη κτλ όλα όμως πρέπει να είναι αληθινά.
Αν πάλι είστε ερωτευμένοι και δεν μπορείτε να πάτε πιο πέρα απολαύστε τον έρωτα σας. Προσοχή όμως που δίνεται τον εαυτό σας.ΣΕΞ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ,     ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ     ΑΓΑΠΗ.... ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις κλασικές αντιλήψεις,γιατί το πράμα πάει πολύ πιο πέρα.
Γνωρίζοντας τα όλα αυτά ένας νέος άνθρωπος που τώρα ξεκινάει την σεξουαλική του ζωή και όχι μόνο ένας νέος, θα μπορεί να κάνει πολύ πιο καλύτερες επιλογές που στο μέλλον δεν θα μετανοιώνει. Να κρατάτε όλα τα ωραία είτε είναι λίγα είτε είναι πολλά, τα άσχημα να τα πετάτε. Θα σας μένει μια γλυκιά γεύση. Στο σύμπαν υπάρχει άπειρη αφθονία, δεν υπάρχει ένας ιδανικός σύντροφος υπάρχουν χιλιάδες ιδανικοί, μην απογοητεύεστε, Αυτός είναι ένας απαραίτητος βασικός κανόνας, η ευγνωμοσύνη εύφραινει τον ουρανό και φέρνει πλούτο.
Το διαβάσαμε από το: Σεξ,αμαρτία,δράκοι,σεξουαλική ενέργεια αλχημεία και άλλα πολλά... (Μερος 1) http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/01/1_70.html#ixzz3QfMVrC8Y